Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditácia

Zákonom č. 269/2018 Z. z. bola novozriadená verejnoprávna inštitúcia Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) ako právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.

Osnovou pre akreditačnú činnosť agentúry sú štandardy, ktorých návrh agentúra zverejnila spolu s vyhodnotením pripomienok zaslaných verejnosťou  a predkladanou správou po vyjadrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Študijné programy zosúladené so štandardami pre študijný program

 V súvislosti so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike v rokoch 2019 až 2021 aj Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zosúladila so  štandardami pre študijný program všetky v predchádzajúcich rokoch akreditované a uskutočňované študijné programy.

Viac info o študijných programoch: https://fevth.uniba.sk/studium/akreditovane-studijne-programy/

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu (v zmysle čl. 20 VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave)

Študijný program: evanjelická teológia

Stupeň štúdia: spojený 1. a 2. stupeň; 3. stupeň

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program:

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Zodpovedné osoby za študijný program:

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

 

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Stupeň štúdia: 1. stupeň

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program:

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Zodpovedné osoby za študijný program:

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

ThDr. Dávid Benka, PhD., na funkčnom mieste docenta

Mgr. Milan Jurík, PhD., na funkčnom mieste docenta

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., na funkčnom mieste docenta

 

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

Stupeň štúdia: 2. stupeň

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program:

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Zodpovedné osoby za študijný program:

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

ThDr. Dávid Benka, PhD., na funkčnom mieste docenta

Mgr. Milan Jurík, PhD., na funkčnom mieste docenta

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol., na funkčnom mieste docenta

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)

Stupeň štúdia: 1. stupeň; 2. stupeň

Hlavná zodpovedná osoba za študijný program:

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Zodpovedné osoby za študijný program (spolugaranti):

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na EBF UK – politiky, procesy a kompetencie

EBF UK ako súčasť UK sa riadi Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „vnútorný systém“), ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského a Štandardmi pre študijný program, vydanými „SAAVŠ“.

Nastavená politika, kompetencie či procesy zabezpečujú kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania implementáciou vnútorného systému kvality na UK a jeho sústavným rozvojom, v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja EBF UK na roky 2021-2027 a Štatútu EBF UK.

 

RADA PRE KVALITU FAKULTY

 

AKREDITAČNÁ RADA EBF UK:

Predseda:

doc. ThDr. Peter Gažík – Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava

Členovia: 

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. – Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

prof. ThDr. Pavol Procházka, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra teológie a náboženskej výchovy, Banská Bystrica

prof. Filip Čapek, Ph.D. – Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, Praha

Mgr. Peter Mihoč – Biskupský úrad Východného dištriktu, Prešov

Ján Orečný – Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, zástupca študentov

 

Zápisnice Akreditačnej rady EBF UK

Usmernenie pre členov AR EBF UK

Zápis zo zasadnutia AR EBF UK 2022-5-17 

Zápis zo zasadnutia AR EBF UK 2022-5-13

Prílohy k zápisom sú dostupné na vyžiadanie.

 

RADA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV EBF UK:

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

Dr.h.c. prof. ThDr. Július Filo

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Mgr. Ivan Eľko (zástupca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku)

Martin Benčík (zástupca študentov)

Adriana Emília Kulíšková (zástupca študentov)

Simona Sečanská (zástupca študentov)

Vladimír Ruman (zástupca študentov)

 

Zápisnice Rady študijných programov EBF UK

Zápis zo zasadnutia RSP EBF UK 2022-5-4

Prílohy k zápisom sú dostupné na vyžiadanie.