Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy na EBF UK

Bakalárske a magisterské štúdium v slovenskom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

spojený magisterský

(1.+ 2. stupeň)

denná

5

Mgr.

evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

bakalársky

(1. stupeň)

denná/externá

3/4

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo histórie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo filozofie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo geografie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

evanjelická teológia so zameraním na riadenie  sociálnej pomoci

magisterský

(2. stupeň)

denná/externá

2/3

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo histórie

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo pedagogiky

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

 

Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnená.

 

Bakalárske a magisterské štúdium v anglickom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

spojený magisterský

(1.+ 2. stupeň)

denná

5

Mgr.

 

Štúdium v anglickom jazyku  je v zmysle § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnené.


Evanjelická teológia - spojený magisterský študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:

Spojený magisterský študijný program evanjelická teológia svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru teológia tak, aby bol profil absolventa študijného programu evanjelická teológia v súlade s profilom absolventa tohto študijného odboru.

Jednotlivé predmety študijného plánu sú koncipované a obsahovo naplnené spôsobom, aby primerane pokrývali základné oblasti odboru teológia, ktorými sú: Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, cirkevné dejiny, praktická teológia, filozofia a religionistika.

Absolvovaním povinných predmetov Katedry Starej zmluvy a Katedry Novej zmluvy získa absolvent študijného programu schopnosť samostatne pracovať s hebrejským textom Starej zmluvy a gréckym textom Novej zmluvy, schopnosť analyzovať jednotlivé slovné tvary, presne ich preložiť, čo je v spojení so získanými poznatkami z oblasti biblickej hermeneutiky a ďalšími predmetmi biblických katedier predpokladom k pochopeniu biblického textu v jeho pôvodnom historickom kontexte, abstrahovaniu kérygmy textu a jej tvorivého aplikovania na aktuálnu situáciu jednotlivca, cirkevného zboru i spoločnosti.

Povinné predmety z oblasti systematickej teológie umožnia absolventovi študijného programu získať prehľad v teologických školách a systémoch, čo je predpokladom schopnosti tvorivej aplikácie učenia cirkvi v kontexte doby. Absolvent získava i základný prehľad etických systémov, teologicko – etických smerov , ako aj spôsobov nazerania na konkrétne etické problémy súčasnosti.

Systematická teológia stavia na dôkladnom zvládnutí prehľadu klasických filozofických systémov a problémov, ktoré sprostredkovávajú povinné kurzy z oblasti filozofie.

Disciplíny Katedry cirkevných dejín vystroja absolventa študijného programu podrobným prehľadom všeobecných (svetových) aj domácich cirkevných dejín, metodológiou historického výskumu, čím pripravia absolventa študijného programu i k schopnosti samostatného výskumu historických prameňov. Pomocou v tejto oblasti je i výučba latinského jazyka.

Významnú časť jadra študijného programu predstavujú disciplíny z oblasti praktickej teológie, ktoré sú zabezpečované Katedrou praktickej teológie. Kurzy z oblasti katechetiky, didaktiky náboženskej výchovy a vývinovej psychológie, v doplnení výberovými praktickými cvičeniami vystroja absolventa schopnosťami a kompetenciami tvorivým spôsobom vyučovať predmet evanjelické náboženstvo na všetkých typoch a stupňoch škôl.

Kurzy z oblasti homiletiky vystroja absolventa poznatkami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými pre prípravu a prednes kázne.

Kurzy z oblasti liturgiky a evanjelickej hymnológie, doplnené praktickými cvičeniami so zameraním na osvojenie schopností a zručností spievaného prednesu liturgických textov pripravia absolventa na vedenie služieb Božích a kazuálií.

Schopnosť zastávať úrad duchovného v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (prípadne v iných protestantských cirkvách) dotvárajú pastorálne zručnosti získané absolvovaním povinných a výberových kurzov z oblasti pastorálky a cirkevného práva.

Povinné a povinne voliteľné kurzy z oblasti religionistiky ponúknu absolventovi študijného programu možnosť základnej orientácie v náboženských systémoch, náboženstvách, sektách a náboženských spoločnostiach pôsobiacich dnes i v minulosti.

Štátna záverečná skúška pokrýva všetky uvedené oblasti jadra študijného programu. Uskutočňuje sa v predmetoch – „biblická teológia“ (ktorý pokrýva oblasť biblickej teológie – Starej a Novej zmluvy), „systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie“ (pokrýva oblasť systematickej teológie, teologickej etiky, svetových i domácich cirkevných dejín a vybraných problémov dejín filozofie a religionistiky). Tretí predmet štátnej skúšky „aplikovaná teológia“ pokrýva oblasť jadra študijného programu v oblasti praktickej teológie.

Súčasťou štátnej skúšky je aj obhajoba diplomovej práce.

 

Uplatnenie absolventa

Cirkvi hlásiace sa k reformačnému odkazu potrebujú pre plnenie svojho poslania pracovníkov s teologickým vzdelaním v oblasti evanjelickej teológie, ktorí pracujú v duchovnej oblasti ako:

1. kňaz (duchovný evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, resp. evanjelických cirkví v zahraničí, s dôrazom na potreby komunít zahraničných Slovákov)

2. učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v primárnom i sekundárnom vzdelávaní

3. misijný a pastorálny pracovník

Základný obsah a ciele štúdia študijného programu evanjelická teológia zodpovedajú súčasným potrebám Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ako i cirkví hlásiacich sa k reformačnému odkazu pri plnení ich úloh.

Učiteľstvo náboženskej výchovy - bakalársky študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:

 

Teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- pozná sociálno-vedné a legislatívne súvislosti inštitucionálneho vzdelávania,

- pozná psychologické modely kognitívneho vývinu a vývinu osobnosti s aplikáciou v edukačnom prostredí,

- pozná teoretické princípy tvorby a plánovania edukačného procesu v sekundárnom vzdelávaní,

- pozná teoretické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky náboženskej výchovy

- pozná biblické histórie Starej a Novej zmluvy, disponuje prehľadom prístupu k výkladu Biblie,

- pozná dejiny kresťanskej cirkvi a dejiny kresťanstva na Slovensku,

- pozná základy systematickej teológie, teológie symbolických kníh Evanjelickej cirkvi a .v. na Slovensku,

- pozná svetové náboženstvá, náboženské systémy, sekty a ich učenie.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- sa dokáže orientovať v pedagogickej dokumentácii a školskej legislatíve,

- má základné psychologické, pedagogické a didaktické vedomosti umožňujúce porozumieť vzťahu medzi procesmi učenia a vyučovania, vzdelávania a výchovy jednotlivca i dynamike sociálnej skupiny,

- vie aktívne používať digitálne technológie na podporu edukačného proces,

- vie analyzovať a reflektovať jednotlivé zložky edukačného procesu v školskej tried,

- dokáže sa orientovať v Biblii, pozná jej jednotlivé časti,

- dokáže analyzovať biblický text, jeho zvesť aplikovať s uplatnením základných katecheticko a nábožensko-pedagogických zásad pri príprave katechézy, alebo časti vyučovacej hodiny, dokáže viesť spev na hodine náboženskej výchovy, teologicky vysvetliť a tvorivo využiť text piesne pri vyučovaní

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- dokáže identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky a individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca,

- dokáže akceptovať individualitu žiaka, má základné praktické skúsenosti s identifikáciou psychologických a sociálnych faktorov učenia sa jednotlivca a akceptuje diverzitu žiakov v sociokultúrnom kontexte,

- vie organizovať a plánovať vlastné vzdelávanie,

- vie zostaviť a obsahovo pripraviť program voľnočasových a mimoškolských katechetických aktivít,

- viesť vybrané časti vyučovacej hodiny náboženskej výchovy (napr. spev duchovnej piesne ...), pripraviť krátky výklad vybraného biblického textu

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent získa základný vhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získa základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie náboženská výchova (v kombinácii) získal základný prehľad v poznaní Biblie (Starej i Novej zmluvy), prístupov k výkladu Biblie, dejín kresťanskej cirkvi (všeobecné cirkevné dejiny, domáce cirkevné dejiny). Prehľadom v oblasti systematickej teológie v kombinácii s katechetickými, nábožensko-pedagogickými a pastorálnymi zručnosťami, ako i hymnologickou a hudobnou prípravou absolvent získa všeobecný rozhľad v oblasti kresťanskej výchovy. Získané vedomosti, zručnosti, ako i hodnotové postoje dokáže tvorivo využívať k plánovaniu a realizácii voľnočasových, školských mimovyučovacích a mimoškolských kresťanských aktivít, či klubov. Môže sa uplatniť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvovaný súbor poznatkov, schopností a zručností sumarizovaný v získaných kompetenciách dokáže absolvent použiť nasledovne:

- Je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

- Uplatní sa ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Učiteľstvo náboženskej výchovy - magisterský študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:

 

Teoretické vedomosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- pozná princípy aplikácie digitálnych technológií v edukácii,

- pozná princípy pedagogickej diagnostiky aj s ohľadom na individuálne osobitosti žiakov a študentov,

- pozná metodológiu a metódy výskumu v edukačných vedách,

- ovláda teóriu v oblasti biblickej teológie (Stará a Nová zmluva), systematickej teológie, etiky a dejín kresťanstva.

 

Praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- vie analyzovať a zhodnotiť edukačné programy podľa podmienok konkrétneho edukačného prostredia,

- dokáže navrhnúť a realizovať výskumný projekt v edukačných vedách,

- dokáže didakticky efektívnym spôsobom interpretovať poznatky biblickej teológie (Stará a Nová zmluva), systematickej teológie (dogmatika a etika), cirkevných dejín, religionistiky a praktickej teológie,

- dokáže samostatne projektovať, organizovať, usmerňovať edukačný a výchovný proces v oblasti náboženskej výchovy,

- dokáže tvorivým spôsobom rozvíjať religiozitu dieťaťa a mladého človeka a rozumie jej prejavom,

- je schopný empatického správania sa k žiakom,

- dokáže efektívne komunikovať o odborných poznatkoch a problémoch s prostredím laickej i profesijnej komunity (cirkvi).

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii):

- dokáže kriticky a odborne metodicky myslieť,

- je schopný pestovať lásku a úctu k človeku a k Božiemu stvorenstvu na základe kresťanských hodnôt,

- má poznatky o etických aspektoch svojej práce.

 

Uplatnenie absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) v študijnom v odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) získa vedomosti i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. Môže sa tak uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, animátor voľného času či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc - bakalársky študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:

Teoretické vedomosti:

- pozná biblické histórie Starej a Novej zmluvy

- pozná dejiny diakonie a kresťanskej charity zasadené do kontextu dejín kresťanskej cirkvi a dejín kresťanstva na Slovensku,

- pozná základy systematickej teológie, teológie symbolických kníh Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

- pozná teologické základy diakonie, teologické dôrazy, typické formy a prejavy zborovej diakonie, ústavnej diakonie,

- pozná základné prístupy k riešeniu pastorálnych problémov

- má základné poznatky z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej pedagogiky, poradenstva a teórie sociálnej práce.

Praktické schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc získa vedomosti, kompetencie a schopnosti:

- prevziať zodpovednosť za vedenie zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby,

- v rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení,

- viesť pastorálne poradenstvo,

- vykonávať misijnú a misijno-sociálnu prácu,

- pôsobiť ako animátor voľného času,

- v rámci práce s klientom pracovať ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc. 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc dokáže:

- organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie,

- udržiavať kontakt s najnovším vývojom a poznatkami v teórii a praxi diakonie, teológie a sociálnych vied.

 

Uplatnenie absolventa

Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc sa môže uplatniť ako:

- pracovník zborovej diakonie Evanjelickej cirkvi a. v., s úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby,

- misijný a pastorálny pracovník v prostredí protestantských cirkv,í

- animátor voľného času,

- duchovne vnútorne motivovaný opatrovateľ/opatrovateľka v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, najmä v sieti zariadení Evanjelickej diakonie ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc.

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci - magisterský študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:

Absolvent magisterského študijného programu evanjelická teológia so zameraním nariadenie sociálnej pomoci získa teologické vzdelanie, ktoré je rozšírené o kompetencie riadenia organizácií a programov sociálnej pomoci. Absolvent pozná učenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, má prehľad v oblasti evanjelickej etiky a manažmentu. Dokáže riadiť skupiny ľudí, prispôsobiť sa prostrediu rôznych organizácií a zvláštností prostredí. Je pripravený identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach, schopný zosúlaďovať úsilie pracovných skupín, navrhovať praktické riešenia na úrovni organizácie. Rozumie zmenám v organizácii, má prierezové znalosti o manažmente sociálnej organizácie, dokáže sa orientovať v prostredí organizácií poskytujúcich sociálne služby a v prostredí cirkvi.

Teoretické vedomosti:

- pozná a rozumie učeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,

- pozná základné etické koncepty a spôsoby riešenia etických problémov,

- má prehľad o marginalizovaných skupinách a dokáže identifikovať príčiny chudoby, sociálneho vylúčenia, pozná metódy sociálnej práce používané v praxi sociálnej pomoci,

- má poznatky zo základných oblastí manažmentu a marketingu, ako i špeciálnych disciplín manažmentu,

- má základné poznatky z ekonómie.

Praktické schopnosti a zručnosti:

- dokáže efektívne pracovať ako jednotlivec, i ako člen tímu,

- dokáže riadiť skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,

- dokáže analyzovať a porozumieť podstate problémov jednotlivcov, skupín a komunít,

- dokáže sa uplatniť v oblasti diakonie, ale i podnikania.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

- dokáže identifikovať mechanizmy pre vlastný kontinuálny rozvoj, duchovný rast a učenie sa,

- dokáže riadiť organizáciu primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a kresťanským etickým rámcom.

Študijný program evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci pozostáva z dvoch komponentov, cieľom ktorých je nadobudnutie komplexných vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie, ktoré sú predpokladom pre úspešné vykonávanie práce v oblasti sociálnej oblasti.

Prvým komponentom sú teologické disciplíny, ktorými je naplnený obsah jadra študijného odboru. Ich cieľom v nadväznosti na štúdium bakalárskeho študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc, je rozvíjanie teologických a pastorálnych vedomostí, zručností a kompetencí. Na propedeutické disciplíny v oblasti systematickej teológie nadväzuje v magisterskom stupni štúdium dogmatiky 1 a 2. Naplnenie znalostí študijného odboru v oblasti systematickej teológie završuje v danom študijnom programe kurz základy sociálnej etiky, ktorého cieľom je pripraviť absolventa na riešenie etických problémov, s ktorými sa v praxi stretne. Rovnaký cieľ v špecifickej oblasti má i seminár základné problémy bioetiky. V oblasti biblickej teológie (Starej a Novej zmluvy) na predmety prvého stupňa štúdia nadväzujú premety, ktoré prehlbujú biblické poznanie, s dôrazom na jeho aplikáciu v praxi. Študent si môže vybrať povinne voliteľné kurzy vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy a vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy, novozmluvné poznanie rozvíja kurz život Ježiša.

Oblasť religionistiky a fenomenológie náboženstva pokrývajú kurzy psychológia náboženstva a sociológia náboženstva. V oblasti praktickej teológie rozvíja poznatky kurz organizačno-právny kontext sociálnej služby v Slovenskej republike. Špeciálnu časť praktickej teológie predstavuje blok kurzov vzdelávanie v pastorálno – psychologickej supervízii 1 – 4, ktoré sú rovnomerne rozdelené na celé obdobie štandardnej dĺžky štúdia. Do oblasti najmladšej prakticko-teologickej disciplíny – diakoniky patrí i kurz marketing manažment v organizáciách sociálnych služieb (ktorý je možné obsahovo zaradiť do prvého i druhého komponentu). Uvedené predmety tak napĺňajú opis študijného odboru v jeho základných častiach – biblická teológia, systematická teológia, religionistika a praktická teológia.

Druhým komponentom študijného programu sú kurzy zamerané na manažment a riadenie. Cieľom kurzov je získanie vedomostí a poznatkov, ktoré sú potrebné na riadenie v oblasti sociálnych služieb. Ide o vybrané kurzy z oblasti manažmentu (základy manažmentu, personálny manažment, finančný manažment), marketing manažmentu (marketing manažment, marketing manažment v organizáciách sociálnych služieb), základov podnikania (základy podnikania, základy účtovníctva) a ekonómie (makroekonomika, mikroekonomika). Uvedené kurzy sú odborne zabezpečované pedagógmi z Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s ktorou uvedený študijný program EBF UK realizuje a poskytuje.

Štúdium je ukončené štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce. Predmety štátnej skúšky prvého komponentu, ktorý je obsahom jadra študijného odboru, sú zhrnuté do dvoch predmetov štátnej skúšky (kresťanská viera v kontexte pluralitnej spoločnosti, supervízia v kontexte sociálnych služieb), druhý komponent je začlenený v predmete štátnej skúšky manažment sociálnej inštitúcie.

Súčasťou študijného plánu je odborná prax v zariadeniach sociálnych služieb.

 

Uplatnenie absolventa

Vďaka uvedeným získaným poznatkom, schopnostiam a kompetenciám sa absolvent po ukončení štúdia môže v oblasti riadenia služieb sociálnej pomoci uplatniť ako:

- pracovník na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu, súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

V prostredí cirkvi sa môže uplatniť:

- predovšetkým na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený, vnútorne pre službu motivovaný absolvent by mal byť schopný diakonickú organizáciu riadiť, rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze sociálnej situácie mikroregióniu by mal byť schopný zorganizovať a vybudovať diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby.

V oblasti terénnej sociálnej (príp. diakonickej) služby je pripravený viesť a koordinovať tím pracovníkov.

Evanjelická teológia - doktorandský študijný program

Profil absolventa a ciele vzdelávania  

Ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania:  

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy výskumu vo vybraných oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) – podľa svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti evanjelickej teológie.  

Teoretické vedomosti:  

Ovláda zásady vedeckej práce, vie voliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v príslušnej oblasti teológie, na ktorú sa špecializuje (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika). Má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ pre projektovanie výskumu a vývoja vo vybranej (zvolenej) teologickej oblasti, s prepojením na potreby aktuálnej spoločenskej a pastorálnej praxe.  

Praktické zručnosti:  

Absolvent doktorandského štúdia je schopný sledovať a hodnotiť súčasný stav (a trendy) najnovšieho teologického výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie aktuálnych odborných problémov, včítane interdisciplinárneho prepojenia na andragogické, spoločenské a historické vedy.  

Je schopný aplikovať vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti, ktorej sa venuje. Prakticky ovláda bádateľské metódy na úrovni používania, používa ich pri analýzach relevantných detailov, či dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach s potenciálom prispievať k rozširovaniu poznania v odbore, samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov 

Doplňujúce znalosti:   

Absolvent sa vyznačuje vysokou mierou nezávislého, kritického a analytického myslenia, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže samostatne prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou teologickou (či interdisciplinárnou) komunitou na Slovensku a v zahraničí. Pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Dokáže pracovať vo výskumnom tíme, po získaní praktických skúseností určovať zameranie výskumu a koordinovať tím v zvolenej oblasti teologického poznania.    

Študijný program v treťom stupni štúdia pozostáva zo študijnej, vedeckej a pedagogickej časti. Študijná časť programu pozostáva z individuálneho štúdia vedeckej literatúry pod dohľadom školiteľa a predovšetkým predmetov špecializácie doktoranda, v ktorých rozvíja schopnosti v metodológii  výskumu príslušnej oblasti, a zároveň  sa oboznamuje s najnovšími poznatkami a výsledkami bádania v danej disciplíne.  Tieto predmety sú dopĺňané výberovými doktorandskými seminármi. Nadobudnuté poznatky študijnej časti doktorand tvorivo aplikuje v odbornej publikačnej činnosti a rôznymi formami pedagogickej výpomoci za spolupráce a pod vedením školiteľa.  

Prvá tretina štúdia doktorandského štúdia je zameraná predovšetkým študijne. Poznatky získané intenzívnym štúdiom v prvej tretine študijného programu a metodologické zručnosti doktorand následne transformuje do vedeckej časti svojho štúdia, najmä aktívnou účasťou na konferenciách, v ktorých predstavuje výsledky svojho výskumu na projekte dizertačnej práce a príbuzných tém, ale tiež schopnosť argumentačne predstaviť a obhájiť svoje tézy pred vedeckou a odbornou komunitou. Uvedené schopnosti ďalej rozvíja, keď výsledky svojho výskumu publikuje vo forme vedeckých statí vo vedeckých periodikách, či iných vedeckých publikáciách.  

Školiteľ zabezpečuje, aby aspoň časť výskumu doktoranda prebiehala prostredníctvom riešenia grantových úloh, v ktorých rozvíja svoje schopnosti pracovať vo vedeckom kolektíve a rieši čiastkové vedecké úlohy pod vedením skúsených vedeckých pracovníkov. Žiaduce je aj zapojenie sa do grantových schém pre mladých vedeckých pracovníkov (Granty Univerzity Komenského), ktoré okrem vedeckého riešenia projektu učia doktoranda zvládať aj administratívne zabezpečenie grantovej úlohy.  

Cieľom študijnej a vedeckej časti doktorandského štúdia je vypracovanie dizertačnej práce, ktorá preukáže schopnosť doktoranda samostatne a tvorivo pracovať, využívať metódy vedeckej práce a prináša nové poznatky pre vedný odbor evanjelická teológia, či teológia (v širšom ponímaní). 

Uplatnenie absolventa 

Absolvent tretieho stupňa štúdia pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania (Stará zmluva, Nová zmluva, systematická teológia, praktická teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika) v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.  

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie aktuálnych otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Preto má predpoklad stať sa počas svojho pôsobenia v povolaní farára, pastorálneho pracovníka, či učiteľa v cirkvi mienkotvornou a rešpektovanou osobnosťou.  

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný,  širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent  sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a v príbuzných odboroch či učiteľom vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi. Môže sa uplatniť aj v štátnych inštitúciách pôsobiacich v oblasti kultúry, spravovania a rozvoja kultúrneho dedičstva.