Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa riadi Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „vnútorný systém kvality“), ktorý je v súlade so Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského a Štandardmi pre študijný program, vydanými „SAAVŠ“. V súvislosti so zavádzaním systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike v rokoch 2019 až 2021 aj EBF UK prešla procesom zosúlaďovania a všetky svoje pôvodné študijné programy zosúladila s vnútorným systémom kvality a so štandardami pre študijný program.

Akreditačná rada UK preto prijala na svojom zasadnutí dňa 3. 6. 2022 uznesenie, ktorým rozhodla, že študijné programy predložené EBF UK sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný program.

Rozhodnutie AR UK

Zoznam posúdených študijných programov EBF UK

 

Linky:

Akreditačná rada UK