Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu EBF UK

Základnou úlohou Rady pre kvalitu fakulty ako poradného orgánu je koordinovať a kontrolovať tvorbu, implementáciu a hodnotenie vnútorného systému kvality v súlade s usmerneniami, podnetmi a úlohami prijatými Radou pre kvalitu UK. Členov rady pre kvalitu fakulty vymenúva a odvoláva dekan.

Zloženie fakultnej Rady pre kvalitu

predseda:

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť EBF UK

členovia:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

doc. ThDr. Peter Gažík

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Mgr. Patrícia Sára Šimková – zástupca študentov