Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu EBF UK

Rada pre kvalitu Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave je poradným orgánom dekana EBF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia EBF UK v súlade s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Zloženie fakultnej Rady pre kvalitu

predseda:

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. – prodekanka pre vzdelávaciu činnosť EBF UK

členovia:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

doc. ThDr. Peter Gažík

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Patrícia Sára Šimková – zástupca študentov

Dokumenty fakultnej Rady pre kvalitu

Príručka kvality EBF UK bola vydaná ako Vnútorný predpis č. 3/2014.

Štatút Rady pre kvalitu

Rokovací poriadok