Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva: Postdoktorandské pobyty na UK

Úplné znenie výzvy

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“) v súlade s vnútorným predpisom č. 3/2020 Smernicou rektora Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica“)

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie návrhov na postdoktorandské pobyty v rámci programu „Postdoktorandské pobyty na Univerzite Komenského v Bratislave 2021-2022 (ďalej len „návrh“) podľa čl. 3 ods. 1 a 2 smernice.

Zámery, ciele a priority výzvy

Hlavným zámerom výzvy je rozvoj znalostí a schopností využívaných pri riešení naliehavých úloh excelentného základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

Základným poslaním postdoktorandských pobytov je cielená podpora výskumu a vývoja na jednotlivých súčastiach Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), podpora mladých výskumných pracovníkov a zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry, ako aj podpora mobility postdoktorandov.

Podrobnosti o postdoktorandských pobytoch na UK sú uvedené v smernici. Smernica vychádza z odporúčaní Európskej charty pre výskumných pracovníkov, zaoberajúcej sa transparentnými pravidlami pre vytváranie pracovných miest a ich obsadzovaním pre postdoktorandov. Cieľom smernice je taktiež napĺňanie platného Dlhodobého zámeru UK

Návrhy predkladajú dekani spolu so zodpovednými riešiteľmi konkrétnych projektov.

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tejto výzvy sa rozumie:

· postdoktorandom absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý ukončil štúdium a úspešne obhájil dizertačnú prácu na inej vysokej škole ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole, najneskôr tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt, pričom nepresiahol vek 35 rokov,

· postdoktorandským pobytom pracovné miesto postdoktoranda viazané na riešenie grantových projektov na fakultách a ďalších súčastiach UK,

· otvorenou súťažou vytvorenie postdoktorandského pobytu a výberové konanie na obsadenie postdoktorandského pobytu v zmysle vnútorného predpisu UK,

· zodpovedným riešiteľom projektu osoba zodpovedná za riešenie grantového projektu,

· súčasťou UK fakulta UK alebo ďalšia súčasť UK, na ktorej sa vykonáva vedeckovýskumná alebo vývojová činnosť,

· dekanom dekan fakulty UK a riaditeľ alebo vedúci ďalšej súčasti UK, ktorá má pracovnoprávnu subjektivitu a na ktorej sa vykonáva vedeckovýskumná alebo vývojová činnosť.

Obsahové vymedzenie výzvy

Postdoktorandský pobyt je viazaný na riešenie grantových projektov. Tieto projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje dekan jednoznačne v návrhu. Návrh nemôže mať zmiešaný charakter. Pri posúdení návrhu budú použité odlišné kritériá hodnotenia pre projekty základného výskumu a pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja. Rovnako oddelene sa bude rozhodovať o poskytnutí́ finančných prostriedkov v prípade návrhu viažuceho sa na projekty v rámci základného výskumu a návrhu viažuceho sa na projekty v rámci aplikovaného výskumu a vývoja. 

Špecifické podmienky výzvy

1. Celkový objem finančných prostriedkov určených v rámci rozpočtu UK na financovanie projektu postdoktorandských pobytov 2021/2022 je maximálne 475 000 EUR. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel súčasťami UK je minimálne 237 500 EUR. Finančné prostriedky sa pridelia na základe návrhov na postdoktorandské pobyty a v súlade s výsledkami posúdenia týchto návrhov podľa požiadaviek pre projekty základného výskumu a projekty aplikovaného výskumu a vývoja.

2. Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných UK na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 18 250 EUR na celú dobu postdoktorandského pobytu. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých súčasťou na riešenie jedného projektu je minimálne 9,125 EUR na celú dobu riešenia.

3. Jedna fyzická osoba môže byť zodpovedným riešiteľom projektu len v jednom predloženom návrhu. Zodpovedný riešiteľ projektu je výhradne osoba, ktorá má pracovnoprávny vzťah s UK alebo súčasťou UK na ustanovený pracovný čas.

4. Súčasť UK, zastúpená dekanom berie na vedomie, že vo vzťahu k svojim riešiteľom je povinný zabezpečiť dodržiavanie Nariadenia č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. UK na základe tejto výzvy poskytne časť mzdových prostriedkov na vytvorenie postdoktorandského pobytu.

Predkladanie návrhov

Lehota na predkladanie návrhov je od 7. apríla do 7. mája 2021.

Návrhy sa predkladajú prostredníctvom Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia UK (ďalej len „OVČDŠ“) a to elektronicky na emailovú adresu jana.badurova@uniba.sk a písomne na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Šafárikovo nám. č. 6

814 99 Bratislava

 

Návrh predkladajú dekani spolu so zodpovednými riešiteľmi konkrétnych projektov. V návrhu musí byť preukázaná podpora vedy, výskumu alebo vývoja, aktuálnosť riešených problémov, napĺňanie ďalších cieľov smernice a s tým súvisiaci prínos k realizácií úloh a poslania UK.

V návrhu musí súčasť UK preukázať/deklarovať, že disponuje prostriedkami na poskytnutie osobného príplatku vo výške 50 % tarifného platu.

Na posúdenie budú zaradené žiadosti, ktoré boli podané elektronicky aj písomne v stanovenom termíne.

Doba riešenia projektov

Predpokladaný začiatok postdoktorandského pobytu je od 1.10.2021. Pracovný pomer postdoktoranda na postdoktorandskom pobyte sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní jedného roka. Pracovný pomer postdoktoranda na postdoktorandskom môže byť v zmysle príslušných právnych predpisov predĺžený o jeden rok. Na predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru nie je právny nárok.

Posudzovanie návrhov

Predložené návrhy posúdi komisia menovaná rektorom a výsledky posúdenia návrhov predloží rektorovi UK.

O zriadení postdoktorandských pobytov rozhoduje dekan. Ak dekan postdoktorandský pobyt nezriadi, je povinný bezodkladne vrátiť prostriedky poskytnuté na tento účel.

Technické a formálne náležitosti návrhov sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. Postup posúdenia návrhu a hodnotiace kritériá sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Zverejnenie rozhodnutí o návrhoch

Rozhodnutia o návrhoch UK neodkladne zverejní prostredníctvom internetovej stránky UK. Na internetovej stránke UK budú zverejnené informácie o všetkých návrhoch v rozsahu: číslo návrhu, názov projektu, na ktorý je postdoktoradnský pobyt viazaný, súčasť UK, zodpovedný riešiteľ projektu a rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov. V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov sa meno zodpovedného riešiteľa neuvádza.

Súčasť UK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie zriadených postdoktorandských pobytov uchádzačmi. Oznámenie o vyhlásení výberového konania (ďalej len „oznámenie“) je verejné, pričom sa zverejňuje na webových stránkach univerzity. Oznámenie musí obsahovať náležitosti podľa čl. 3 ods. 7 a 8 smernice.

Výberové konanie na obsadenie miesta postdoktoradnského pobytu musí spĺňať podmienky ustanovené v čl. 3 ods. 9 a 10 smernice.

Organizácia postdoktorandského pobytu sa riadi čl. 4 smernice.

Poskytnutie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky na postdoktorandský pobyt poskytuje UK súčasti UK na základe úpravy dotačnej zmluvy pre súčasť UK, a to v čo možno najkratšej lehote odo dňa zverejnenia rozhodnutí o návrhoch na postdoktorandské pobyty.

 

Kontaktná osoba

Mgr. Jana Badurová         Email: jana.badurova@uniba.sk

Telefón: +421 2 9010 2083

 

Prílohy

Súčasťou verejnej výzvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha 1: Technické a formálne náležitosti návrhov

Príloha 2: Postup posúdenia návrhu a hodnotiace kritériá