Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vymenúvacie konania

Vymenúvacie konanie na EBF UK sa riadi platnou legislatívou UK sa začína podaním písomnej žiadosti uchádzača s prílohami predsedovi VR EBF UK. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa o vymenovanie uchádza. Žiadosť sa podáva prostredníctvom sekretariátu fakulty.

EBF UK má priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie v odbore evanjelická teológia.

Garant: prof. Mgr. František Ábel, PhD.

 

Povinné prílohy žiadosti o vymenovanie za profesora:

a) profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky,

b) osvedčenú kópiu dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,

c) osvedčenú kópiu dekrétu, ktorým bol uchádzačovi udelený titul docent, alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu,

d) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona),

e) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií. V zozname uchádzač vyznačí tri až päť prác, ako aj tri až päť ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie (odovzdať v písomnej forme a aj ako súbor na elektronickom médiu (CD, pamäťový kľúč a pod.),

f) zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. e). V tomto zozname uchádzač uvedie správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických alebo umeleckých projektoch, ako aj iné preukázateľné práce a výkony, ktorými môže dokumentovať svoju vedeckú, odbornú alebo umeleckú výkonnosť. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa písm. e) a g),

g) zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú (umeleckú) činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. e). V tomto zozname uchádzač uvedie účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch alebo výstavách konaných o vedeckých a umeleckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod. V zozname sa uvádzajú osobitne zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa písm. e) a f),

h) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanú a podpísanú uchádzačom. V tejto charakteristike sa uchádzač vyjadrí aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov podľa písm. e) označil ako najvýznamnejšie,

i) súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa písm. f). Odovzdať treba reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi. Pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať faximile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi. Každá súčasť súboru musí byť označená identifikačným kódom podľa zoznamu uvedenom pod písm. e),

j) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch,

k) doklady o vlastnej vedeckej škole.

 

Poplatky spojené s vymenúvacím konaním na EBF UK:

Uchádzači o získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ ktorí nie sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na EBF UK uhrádzajú poplatok za náklady spojené s habilitačným konaním v zmysle aktuálnej smernice dekana EBF UK. https://fevth.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/vnutorne-predpisy-ebf-uk/vnutorne-predpisy-ebf-uk-2021/

 

Habilitačné a vymenúvacie konania na UK – komplexné informácie: https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/

 

Právna a interná úprava habilitačného a vymenúvacieho konania na UK: https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/legislativa/