Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/4551/07 - "História slovenskej evanjelickej cirkvi a. v."

VEGA 1/4551/07

Nositeľ projektu: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave – Katedra humánnej geografie a demogeografie 

Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Dagmar Kusendová, PhD. (PriF UK)

Zástupca zodpovedného riešiteľa: David. P. Daniel, PhD. (EBF UK)

 Z vedeckého hľadiska ide o medziodborový projekt, ktorý spojil viacero odborníkov a ich postupy a metódy, a to od historického výskumu, cez tvorbu geografických databáz a kartografického modelovania až k počítačovej geovizualizácii sledovanej tematiky. Zámerom projektu bolo vytvorenie inštitucionálnej bázy pre tvorbu atlasu (vytvorenie vedeckej a redakčnej rady atlasu), tvorba projektu atlasu s vyústením do návrhu jeho makety, obsahu a začatia tvorby máp. Výsledkom projektu bol konečný návrh tematického atlasu, ktorý by z časového, vecného a geografického aspektu zhrnul a sprístupnil údaje o vzniku, histórii a súčasnosti evanjelickej cirkvi a. v. nielen na Slovensku, ale aj vo svete, teda všade tam, kde žijú Slováci evanjelici.

Riešiteľský kolektív projektu bol zostavený najmä z vysokoškolských a vedeckých pracovníkov Prírodovedeckej fakulty a Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave (Katedra humánnej geografie a demogeografie, Katedra cirkevných dejín) a zo Slovenskej akadémie vied (Ústav etnológie, Ústav politických vied).

Pri riešení projektu bola významná spoluúčasť pracovníkov zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku.

Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského