Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0261/19 – "Náboženská argumentácia v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa"

VEGA 1/0261/19

Doba riešenia projektu: 2019–2021 

Projekt sa zaoberá náboženskou argumentáciou v liberálnej demokracii z pohľadu koncepcie verejného rozumu, ktorú predložil John Rawls ako súčasť dobre usporiadanej ústavno-demokratickej spoločnosti. Túto koncepciu, respektíve ideu, rozpracoval najmä v monografii Politický liberalizmus (1996) a v štúdii Revidovaná idea verejného rozumu (1999). Hlavným cieľom projektu je analyzovať metodologicko-etické východiská koncepcie verejného rozumu v politickom liberalizme. Na tento cieľ slúži skúmanie uplatnenia náboženskej argumentácie v rámci verejného rozumu. Hypotéza, ktorá bola v projekte stanovená, je nasledujúca: koncepcia verejného rozumu dokáže riešiť konflikt medzi liberálnymi demokraciami a náboženstvom len v určitom vopred stanovenom rozsahu. Tento rozsah je ohraničený metodologickými a eticko-antropologickými východiskami Rawlsovej koncepcie politického liberalizmu a verejného rozumu. Koncepcia verejného rozumu tak predstavuje konkrétny dôsledok určitej liberálnej koncepcie osôb ako slobodných a rovných.

 

Riešiteľský kolektív:

Mgr. Marek Neština, PhD.                  (hlavný riešiteľ)

Mgr. Adriána Belanji Biela, PhD.       (zástupca hlavného riešiteľa)

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Mgr. Ivan Belánji