Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEGA 1/0103/18 - „Pavol v kontexte judaizmu – nové perspektívy na Pavla“

VEGA 1/0103/18

Podstatou projektu je analýza a interpretácia zvesti apoštola Pavla metodikou „nových perspektív na Pavla“, ktoré tvoria platformu pokračujúceho výskumu Pavlovej zvesti a jeho teológie výhradne v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu a jeho komplexít.

Vedeckým zámerom a cieľom projektu je uviesť tento výskum do slovenského akademického prostredia, nadviazať na jeho výsledky, overiť relevantnosť kľúčových postulátov a hypotéz tejto platformy, ako aj definovať konkrétne možnosti ich využitia v cirkevno-zborovej praxi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vrátane celospoločenského uplatnenia, zvlášť a predovšetkým v oblasti ekumenického a medzináboženského dialógu.

Medzi hlavných protagonistov „nových perspektív na Pavla“ patria renomovaní odborníci Krister Stendahl, Lloyd Gaston, John Gager, Stanley Stowers, Neil Elliot, Mark D. Nanos, Magnus Zetterholm, Karin Hedner Zetterholm, Anders Runesson, Peter Tomson, Terence L. Donaldson, Paula Fredriksen, Pamela Eisenbaum, Caroline Johnson Hodge, Kathy Ehrensperger a ďalší. Primárna pozornosť je venovaná kľúčovým témam Pavlovej zvesti a jeho teológie, ako sú Božia spravodlivosť a ospravedlnenie, viera, vernosť (dôvera) a poslušnosť, súd, skutky zákona, halacha a jej rôzne formy a špecifiká, sociokultúrna dynamika grécko-rímskeho sveta, a to všetko v perspektíve kľúčového zámeru Pavlovej misijnej činnosti, ktorou je zvestovať evanjelium národom (Nežidom).

Pokračujúci výskum metodikou „nových perspektív na Pavla“ zdôrazňuje skutočnosť, že Pavol nikdy neopustil judaizmus, ani nezavrhol Tóru. Jeho teologické myslenie je preto treba analyzovať a interpretovať výhradne v kontexte tradícií judaizmu obdobia druhého chrámu. Tento špecifický prístup k Pavlovej teológii argumentuje v prospech hypotézy, že zvesť evanjelia – Božie dielo a obeť v Ježišovi Kristovi – interpretovaná Pavlom ako začiatok eschatologického obdobia (začiatok univerzálnej rekonciliácie), je Božou ponukou spásy národom (Nežidom), keďže práve tie (tí) sú primárnymi adresátmi Pavlovej zvesti. 

Táto metodika interpretácie Pavlovej zvesti a teológie tak ešte dôraznejšie ako „Nová perspektíva na Pavla“ (The New Perspective on Paul) argumentuje proti pretrvávajúcemu zlyhávaniu kresťanskej teológie v procese rozpoznania tejto hlavnej dimenzie Pavlovej zvesti, v dôsledku čoho dochádza k ignorancii alebo vylúčeniu vitálneho faktoru v zápase s nacionalizmom a rasizmom, ktoré tragickým spôsobom zasiahli a poznamenali kresťanstvo a židovstvo v minulosti, no pretrvávajú vo forme tradičných xenofóbnych a antisemitských stereotypov aj v súčasnosti.

 

Prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Katedra Novej zmluvy

EBF UK