Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KEGA 085UK-4/2018 - „Učebnica sýrsko-aramejského jazyka“

KEGA 085UK-4/2018

Prvotné impulzy smerujúce ku vzniku slovenskej orientalistiky sú nerozlučne späté s evanjelickými teológmi ThDr. PhDr. Jánom Lajčiakom (1875–1918), prof. PhDr. Jánom Fridrichom Bakošom, DrSc. (1890–1967) a Prof. Dr. Rudolfom Macúchom (1919–1993).

 

„Učebnica sýrsko-aramejského jazyka“ rozvíja z jazykovej stránky problematiku sýrskych a orientálnych cirkví, ktorým sa venuje slovenský preklad knihy od Prof. Dr. h.c. mult. Martina Tamcke „Christen in der islamischen Welt“ (Kresťania v islamskom svete, Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2017/ prekl. Maroš Nicák), ktorej pedagogické využitie na EBF UK prebiehalo počas letného semestra 2018, aby sa rozšírilo povedomie o historickom a súčasnom stave kresťanstva na Blízkom východe.

 

Cirkevným liturgickým jazykom sýrskych cirkví je tzv. starosýrčina, označovaná aj ako sýrčina, aramejčina a sýro-aramejčina, ktorá sa však nemôže zamieňať so sýrskym dialektom arabského jazyka. V súčasnom období sa za poznateľné a rekonštruovateľné korene klasickej sýrčiny z geografického hľadiska považuje mesto Edessa (Urfa, Turecko), ktoré bolo v ranom období rozširovania sa kresťanstva hlavným centrom jeho sýrskej vetvy.

 

Štúdium sýrskej teológie sa nezaobíde bez nadobudnutia základných znalostí sýrsko-aramejského jazyka, ktoré sú predpokladom ďalšej výučby analýzy prameňov marginalizovanej kresťanskej minority. Teologické spory v rámci dejín dogiem boli mnohokrát problémom jazyka (latinčina, gréčtina, sýrčina) a jeho špecifickej terminológie (abstraktné latinské a grécke pojmy nahrádza vyjadrenie sýrskej teológie prostredníctvom poézie), čo okrem iného dokazuje aj stáročia trvajúci konflikt mono- a miafyzitizmu, ale i problematika označovania Márie za Bohorodičku a Kristorodičku.

 

Slovenská verejnosť sa v poslednej dobe kvôli prebiehajúcej migračnej kríze dostala do priameho kontaktu so sýrskymi kresťanmi (príchod 149 kresťanov zo severného Iraku v roku 2015), ktorých cirkevným a tradičným jazykom je práve sýrsko-aramejský jazyk, ktorým hovoril aj Ježiš z Nazareta, na čo sú sýrski kresťania v rámci svojej cirkevnej tradície patrične hrdí a častokrát pri stretnutiach tvrdia: „Nepoužívame Ježišov jazyk, to Ježiš hovoril našim jazykom“. Učebnica určená najmä pre slovensky hovoriaceho študenta napomôže okrem naplnenia svojich pedagogických cieľov aj k zmierneniu aktuálneho ohrozenia historicky nenahraditeľného jazyka a kultúry kresťanskej komunity Blízkeho východu.

 

 

Hlavný riešiteľ:          Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Spoluriešiteľ:              ThDr. Dávid Benka, PhD.