Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

APVV-15-0280 – „Lutherove exegetické riešenia vybraných Pavlových textov z pohľadu súčasného výskumu“

APVV-15-0280

Doba riešenia projektu: 2016-2019

Lutherove exegetické práce významne ovplyvnili interpretáciu textov apoštola Pavla. Predkladaný projekt vykoná identifikáciu a kritický komentár kľúčových pavlovských textov, ktoré mali rozhodujúci vplyv na formulovanie reformačných dôrazov. Súčasťou riešenia je v dejinách slovenskej teológie vôbec prvý odborný preklad vybraných častí Lutherových exegetických prác k textom apoštola Pavla z latinského originálu do slovenčiny, výber a zhodnotenie hlavných exegetických prác z obdobia 20. a 21. storočia a následne kritické spracovanie vybraných pavlovských textov s cieľom preukázať posun v exegetických prístupoch a riešeniach medzi Lutherom a najnovším výskumom textov apoštola Pavla. Výstupom projektu budú vedecké štúdie publikované v domácich a zahraničných časopisoch a monografia obsahujúca preklad vybraných Lutherových exegetických prác s obsiahlym komentárom dokumentujúcim zmeny v exegetických prístupoch k tým novozmluvným textom apoštola Pavla, ktoré predstavujú jadro reformačných dôrazov.


Riešiteľský kolektív:

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol. (hlavný riešiteľ)

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Mgr. Martin Kováč, PhD.

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki

 

- na projekte spolupracovali:

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Mgr. Michaela Poschová, PhD.