Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecké projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Agentúra je ako rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedinou národnou grantovou agentúrou zriadenou na účel podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov.

https://www.apvv.sk/

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej len „VEGA“)  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/ 

 

Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (Grant UK)

Granty Univerzity Komenského zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov.

https://uniba.sk/veda/vedecke-projekty-a-granty/granty-uk/