Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vedecké sympózium 500 rokov reformácie na Slovensku

500 rokov reformácie na Slovensku (1517-2017)

Medzinárodné vedecké sympózium

12.-15. september 2017

 

Vážené čitateľky, milí čitatelia! „Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“ Autorom citátu je Iohannes Amos Comenius (1592-1670), ktorého meno je neoddeliteľne prepojené s názvom najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity. V roku 2017 si 13 fakúlt pripomína 425. výročie narodenia tohto obzvlášť nadaného pedagóga a protestantského biskupa. Nielen spomínané prepojenie mena protestantského biskupa s názvom univerzity, ale aj skutočnosť, že v predslove svojho diela „Schola ludus“ považuje za svoje povolanie teológiu, vedú k primeranej a oprávnenej požiadavke týkajúcej sa celouniverzitnej pripomienky 500. jubilea reformácie, od ktorej bolo zlato a ľudstvo ešte mnohokrát skúšané.

Dňa 31. októbra 2017 uplynie presne 500 rokov od zverejnenia – bezpochyby svetoznámych – Lutherových 95 výpovedí proti zneužívaniu odpustkov a ich okázalej praxe predaja na prelome epochy neskorého stredoveku a raného novoveku, s čím sa tradične spája zrod nemeckej reformácie. Pri príležitosti významného reformačného jubilea prebiehalo v dňoch od 12. do 15. septembra 2017 na akademickej pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ slávnostne otvoril dekan EBF UK, doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., dňa 12. septembra za účasti rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky Joachima Bleickera, veľvyslanca Srbskej republiky Šaniho Dermaku, biskupky slovenskej synody Sion z Evanjelickej-lutheránskej cirkvi v Amerike (ELCA) Wilmy Kucharek, biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Milana Krivdu a ďalších významných akademických, cirkevných, diplomatických a štátnych predstaviteľov. Kultúrna súčasť vedeckého podujatia bola tvorená reformačnou výstavou, ktorá niesla názov „Reformácia v strednej a východnej Európe – Slovensko/Horné Uhorsko“. Výstavu o vplyve reformácie na našom území od 16. stor. sprostredkoval a otvoril RNDr. Ondrej Pöss, PhD., riaditeľ Múzea kultúry karpatských Nemcov Slovenského národného múzea, v spolupráci s Dr. Haraldom Rothom, riaditeľom Nemeckého kultúrneho fóra pre východnú Európu (Deutsches Kulturforum für östliches Europa). Sprievodnou umeleckou akciou bola aj „Vyšívaná história ECAV“ ručne spracovaných gobelínov akademickej maliarky prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD. a odhalenie reformačného obrazu známeho insitného umelca Jána Glózika z Kovačice (Srbsko).

Sympózium bolo interdisciplinárne orientované, nakoľko bol program rozdelený do štyroch paralelne prebiehajúcich sekcií, ktorých primárna úloha pozostávala z otvoreného, kritického a ekumenického hodnotenia významu reformačných myšlienok z perspektívy 1. histórie, 2. filozofie a teológie, 3. biblickej hermeneutiky a 4. literárno-kultúrneho a umelecko-sakrálneho hľadiska. Úvodná prednáška pochádzala z pera prof. Dr. Roberta A. Kolba (St. Louis, USA), renomovaného odborníka zaoberajúceho sa Lutherovou teológiou, ktorý sa venoval historicko-teologickému kontextu rozšírenia „správy z Wittenbergu“, čím zahájil niekoľkodňové vedecké podujatie otvorené všetkým záujemcom. Okrem prednášok o domácich cirkevných dejinách, v rámci ktorých sa diskutovalo o recepcii Martina Luthera (1483-1546) a prívržencoch humanistu Erazma Rotterdamského (1466-1536) na našom území, diele bardejovského evanjelického teológa Leonarda Stöckela (1510-1560) a prenasledovaní uhorských protestantov v 17. stor., si účastník mohol vypočuť aj príspevky týkajúce sa vplyvu nemeckej reformácie na Asýrsku apoštolskú cirkev Východu v Iráne, Koptskú ortodoxnú cirkev v Egypte a taktiež pôsobeniu reformácie v Afrike. Sympózium pozostávalo z vybraných príspevkov 71 prednášateľov z Českej republiky, Izraela, Kanady, Nemeckej spolkovej republiky, Nórska, Rakúskej republiky, Rumunska, Ruskej federácie, Slovenskej republiky, Srbska a Spojených štátov amerických.

Vážená čitateľka, milý čitateľ! „Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“ Medzinárodné vedecké sympózium „500 rokov reformácie na Slovensku“ poukázalo svojimi príspevkami na opodstatnenosť kritických akademických metód pre cirkev, ktoré v rámci štyroch sekcií preskúšali zlato i človeka. „Pripomienka“ 500. výročia reformácie nechce zdôrazňovať jej statickosť a nemennosť, a už vôbec nie nedotknuteľnosť Martina Luthera. Reformácia predstavuje stále prebiehajúci proces, vystihuje ju dynamickosť, snaha o relevantné a v súčasnej dobe i obhájiteľné posúdenie každej problematiky, „hrdze a trápenia“, na základe aktuálnych vedeckých metód a dvojitého prikázania lásky (k Bohu a blížnemu).

Neobyčajne moderná a tradične inovatívna Evanjelická bohoslovecká fakulta chce v týchto dňoch poukázať aj na protestantského biskupa Komenského, ktorý bol fenoménom reformácie ovplyvnený. Pojem reformácia vychádza z latinského reformare – „pretvoriť, obnoviť, zmeniť“.  Aspekt obnovy je dôležité zohľadniť podľa evanjelického chápania nielen na osobnej úrovni, v akademickej dišpute, ale aj v cirkvi, o čo sa napokon snažil aj Luther svojimi 95 výpoveďami v roku 1517.

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Inštitút kontextuálnej teológie

EBF UK