Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Úvod/Prologue

EDITORIAL


Pri zostavovaní konečnej  podoby prvého čísla nášho e-zinu pre teologickú vedu Testimonia Theologica v roku 2013 som si so smútkom opätovne uvedomil, že to je prvýkrát, čo v zozname emailových kontaktov členov redakčnej rady, ktorým posielam definitívny návrh vydania,  nebude figurovať meno nášho kolegu doc. ThDr. Jána Greša, ktorý dlhé roky pôsobil ako učiteľ na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Pán docent nás vo veku nedožitých 80 rokov v tejto časnosti opustil a vo februári anno Domini 2013 sme sa ním v nádeji vzkriesenia rozlúčili. Táto strata je citeľná nielen v redakcii časopisu pre teologickú vedu, ale i v slovenskej teologickej vede celkovo. Ján Grešo bol výnimočnou osobnosťou, ktorá ovplyvnila celé generácie našich evanjelických teológov a farárov, ako aj laikov. Bol vzdelaným teológom, obľúbeným pedagógom, svedomitým kňazom a vyhľadávaným kazateľom. Jeho myšlienky sú nám prístupné v množstve vedeckých a odborných prác a štúdií, precíznych a rozsiahlych prekladov a hlbokých kázní. Teológ Ján Grešo sa v nich neznižoval k ľúbivým a populárnym zjednodušeniam, ale svojich čitateľov a poslucháčov vnímal ako samostatné a mysliace bytosti, ktoré túžia po poznaní a pravde a hľadajú ich. Jeho slová nedovoľovali počúvajúcim zakrpatieť a ochabnúť vo svojich vnútorných svetoch, ale vzdelávali, pozdvihovali a viedli k novým širším horizontom. Ján Grešo to však robil pokorným a neasertívnym spôsobom, ktorý bol charakteristický pre jeho osobnosť a ktorý je v mnohom protikladom dnešnej agresívnej a nie vždy oprávnene sebavedomej doby.

Z bohatstva myšlienok teológa Jána Greša by som pre túto chvíľu rád vybral niekoľko z jeho zbierky kázní Útek do slobody, ktoré by snáď mali byť príznačnými pre každé teologické myslenie v priestore kresťanskej slobody. Subtílne to naznačuje už samotné pomenovanie zbierky, ktoré sa inšpiruje názvom amerického vydania knihy Ericha Fromma Escape from Freedom (1941). Rovnako ako Fromm, i náš kolega doc. ThDr. Jána Grešo rozlišoval negatívnu slobodu (slobodu od niečoho) a pozitívnu slobodu (slobodu k niečomu) a jeho slová o kresťanskej – na Kristovi založenej – slobode, ktorými si jeho život a dielo pripomíname,  nás obohacujú i dnes:

Sloboda nie je svojvôľa.

Sloboda musí mať program, bohatý, pozitívny program.

Ísť za týmto programom napriek prekážkam znamená byť slobodný.

Každé opravdivé stretnutie s Božím slovom je krok k slobode.

Božie slovo nám odhaľuje našu neslobodu, vzbudzuje v nás odpor proti zotročeniu.

Božie slovo nám prináša pravdu, ktorá oslobodzuje.

Božie slovo nám predkladá program, ktorý máme v túžbe po slobode uskutočňovať.

Božie slovo nás uisťuje, že Boh chce vychovať z nás slobodné Božie deti.

(Ján Grešo, Útek do slobody)

         Dávid Benka

Predseda Redakčnej rady