Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné konania

Habilitačné konanie na EBF UK sa riadi platnou legislatívou UK sa začína podaním písomnej žiadosti uchádzača s prílohami predsedovi VR EBF UK. Uchádzač v žiadosti uvedie odbor, v ktorom sa uchádza o získanie titulu docent. Žiadosť sa podáva prostredníctvom sekretariátu fakulty.

EBF UK má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie v odbore evanjelická teológia.

Garant: prof. Mgr. František Ábel, PhD.

 

Povinné prílohy žiadosti:

a) habilitačná práca (4x),

b) profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe vyhlášky, 

c) osvedčenú kópiu dokladu o:

i) vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa - získaní akademického titulu,

ii) vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa (o získaní akademického titulu, resp.

vedecko-akademickej hodnosti PhD. alebo akademicko-vedeckého titulu Dr.

podľa predchádzajúcich predpisov), alebo

iii) získaní vedeckej hodnosti CSc., DrSc.,

d) prehľad pedagogickej činnosti a prehľad dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej práci, podpísaný vedúcim katedry, prednostom kliniky alebo ústavu (prednášky, semináre, cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych, dizertačných a študentských vedeckých prác, tvorba učebných pomôcok a pod.). Uchádzači, ktorí nie sú zamestnancami fakúlt alebo súčastí UK, doložia navyše potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty, na ktorej sa uskutočnila pedagogická činnosť,

e) ak ide o konanie v klinickom odbore na lekárskej fakulte: doklady o liečebno-preventívnej činnosti a o získaných špecializáciách podľa NV SR č. 213/2004 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve v znení neskorších predpisov,

f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií. V zozname uchádzač vyznačí tri až päť prác, ako aj tri až päť ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie (odovzdať v písomnej forme a aj ako súbor na elektronickom médiu (CD, pamäťový kľúč a pod.),

g) zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. f). V tomto zozname uchádzač uvedie správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických alebo umeleckých projektoch, ako aj iné preukázateľné práce a výkony, ktorými môže dokumentovať svoju vedeckú, odbornú alebo umeleckú výkonnosť. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa písm. f) a h),

h) zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú (umeleckú) činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. f). V tomto zozname uchádzač uvedie účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch alebo výstavách konaných vo vedeckých a umeleckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod. V zozname sa uvádzajú osobitne zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom. Obsah a úpravu tohto zoznamu určuje uchádzač s tou výhradou, že sa v ňom nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa písm. f) a g),

i) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanú a podpísanú uchádzačom. V tejto charakteristike sa uchádzač vyjadrí aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov podľa písm. f) označil ako najvýznamnejšie,

j) súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých (umeleckých) a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa písm. f). Odovzdať treba reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi. Pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať faximile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi. Každá súčasť súboru musí byť označená identifikačným kódom podľa zoznamu uvedenom pod písm. f).

 

Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako:

a) monografiu, alebo

b) monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo

c) súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo

d) dokumentáciu o umeleckom diele alebo umeleckom výkone alebo súbor uskutočnených umeleckých diel alebo umeleckých výkonov

 

Poplatky spojené s habilitačným konaním na EBF UK:

Uchádzači o získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ ktorí nie sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na EBF UK uhrádzajú poplatok za náklady spojené s habilitačným konaním v zmysle aktuálnej smernice dekana EBF UK. https://fevth.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/vnutorne-predpisy-ebf-uk/vnutorne-predpisy-ebf-uk-2021/

 

Habilitačné a vymenúvacie konania na UK – komplexné informácie: https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/

 

Právna a interná úprava habilitačného a vymenúvacieho konania na UK: https://uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/legislativa/