Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Vedecká činnosť na EBF UK

Univerzita Komenského patrí k najsilnejším vedecko-výskumným inštitúciám na Slovensku nielen čo sa týka počtu tvorivých pracovníkov, ale aj podľa schopnosti získavať finančnú podporu vedeckého bádania a napokon aj podľa dosiahnutých výsledkov. Na UK sa vytvorili predpoklady pre rozvoj moderných vzdelávacích a vedeckých centier, umožňujúcich komplexnú prípravu študentov a rozvoj najmodernejších a spoločensky najužitočnejších smerov vedy i výučby.

Medzi získanými grantmi zatiaľ vysoko prevažujú domáce nad zahraničnými. Domáce granty, ktoré pochádzajú prevažne z agentúry VEGA, podporujú úspešné riešenie projektov v širokom spektre vedných odborov. Z roka na rok rastie počet riešených medzinárodných projektov, a to predovšetkým v rámci EÚ. Vedenie univerzity zaviedlo niekoľko stimulačných programov, ktoré podporujú významné vedecké pracoviská. Patria k nim Granty UK pre mladých vedeckých pracovníkov, podpora mobility doktorandov, ale aj finančné ohodnotenie mladých docentov a profesorov.