Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v TD

Pokyny k ubytovaniu v TD ECAV pri EBF UK v akademickom roku 2023/2024

 

1. ÚHRADA KAUCIE

Pri ubytovaní je každý študent / fyzická osoba, ktorý je ubytovaný v Teologickom domove ECAV pri EBF UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 120 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

Ak študent neuhradí kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september pred samotným prevzatím izby, stráca nárok na pridelené ubytovanie v Teologickom domove ECAV pri EBF UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacieho priestoru pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude zostatok kaucie vrátený bankovým prevodom na účet ubytovaného.

 

2. ÚHRADA BYTNÉHO

Podľa harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2023/2024 je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2023 pred ubytovaním sa v Teologickom domove (ďalej TD ECAV pri EBF UK). Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet EBF UK. Ak študent túto cenu v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní. Výška ceny za ubytovanie je stanovená v platnom cenníku ubytovania a uvedená v zmluve o ubytovaní.

Pri individuálnom termíne nástupu na ubytovanie sa úhrada kaucie a ceny za ubytovanie rieši v stanovených lehotách podľa dohody, zmluvy.

 

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu EBF UK:

IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 4613 , BIC: SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj niekoľko dní, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie v dostatočnom predstihu, minimálne však 3 pracovné dni pred ubytovaním.

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta alebo si študent VS určí číslom pridelenej izby a mesiacom príslušnej úhrady (napr. izba 008 a mesiac 09 VS: 00809 a do správy pre prijímateľa uvedie svoje priezvisko). V opačnom prípade je nevyhnutné preukázať zo strany študenta bankový výpis dokladujúci finančný transfer (bytné, kaucia).

 

4. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v mesiaci september nasledovne:

 

01.09.2023 štátny sviatok - neubytovávame

15.09.2023 štátny sviatok - neubytovávame

ubytovanie pre študentov:

pondelok – piatok 7.00 – 13.00 hod.

sobota, nedeľa neubytovávame

 

Mimo uvedených dní a hodín nebude ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK možné, žiadateľovi v inom čase nebude povolené ani vstúpiť do TD ECAV pri EBF UK.

Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október a bolo mu ubytovanie pridelené k septembru, je povinný uhradiť kauciu a cenu za ubytovanie za 2 mesiace - september a október v jednej splátke do 21. 09. 2023.

 

5. PROCES UBYTOVANIA V TEOLOGICKOM DOMOVE

Pred samotným ubytovaním si každý študent / fyzická osoba musí dohodnúť termín ubytovania u správcu objektu – p. Ľuboša Hradského cestou e-mailu (hradsky@fevth.uniba.sk), alebo telefonicky (0903 422 833). Ubytovanie je možné až po potvrdení rezervácie termínu ubytovania sa pánom Hradským.

Ubytovanie zabezpečuje správca objektu – p. Ľuboš Hradský. Zabezpečí, že prichádzajúci študenti vypíšu potrebné formuláre na určenom mieste vo vstupnej chodbe internátu, bez vstupu do kancelárie správcu objektu. K ubytovaniu je potrebné si priniesť:

- preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

- ISIC (okrem novoprijatých študentov)

- potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie na mesiac september a kaucie

- potvrdenie o prijatí na školu, potvrdenie o štúdiu

- následne podpíše zmluvu o ubytovaní

 

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju prevziať. Študent si po podpise zmluvy o ubytovaní prevezme kľúče od pridelenej izby.

 

6. ZRUŠENIE REZERVÁCIE UBYTOVANIA

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

Študent, ktorý uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, ale nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.09.2023, stráca nárok na pridelené lôžko a cena za ubytovanie mu nebude vrátená, pokiaľ neoznámi zrušenie prideleného ubytovania e-mailom správcovi objektu do 21.9.2023.

 

ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA:

Ubytovaní študenti majú podľa Zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. § 8 ods. 2 právo (nie povinnosť) prihlásiť sa na prechodný pobyt v TD ECAV pri EBF UK na Miestnom úrade Karlova Ves. U správcu objektu môže študent získať ďalšie informácie.

Žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2023/2024

Záujemcovia o ubytovanie v TD EBF UK v akademickom roku 2023/2024 si môžu svoju žiadosť o ubytovanie vyplniť a poslať najneskôr do 20.7.2023.

V opačnom prípade nie je možné z našej strany zaručiť voľnú kapacitu ubytovania v priestoroch TD EBF UK.

<output>spirituali@fevth.uniba.sk</output>

Správca objektu:

Ľuboš Hradský

Tel. kontakt: 02/20667 101

Email: hradskyfevth.uniba.sk

 

CENNÍK UBYTOVANIA