Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ubytovanie v TD

Pokyny k ubytovaniu v TD ECAV pri EBF UK v akademickom roku 2020/2021

 

ÚHRADA KAUCIE

ÚHRADA BYTNÉHO

SPÔSOB PLATBY

14-DŇOVÁ PRÍPRAVA PRED NÁSTUPOM NA UBYTOVANIE

TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

PROCES UBYTOVANIA V TEOLOGICKOM DOMOVE

ZRUŠENIE REZERVÁCIE UBYTOVANIA

ZOZNAM MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN

UBYTOVANIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

PRÍLOHA – čestné vyhlásenie

 

1. ÚHRADA KAUCIE

Pri ubytovaní je každý študent / fyzická osoba, ktorý je ubytovaný v Teologickom domove ECAV pri EBF UK, povinný uhradiť kauciu vo výške 120 € ako zábezpeku úhrady zmluvných záväzkov pri skončení zmluvného vzťahu s ubytovacím zariadením UK.

Ak študent neuhradí kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september pred samotným prevzatím izby, stráca nárok na pridelené ubytovanie v Teologickom domove ECAV pri EBF UK.

Po riadnom odovzdaní ubytovacieho priestoru pri ukončení ubytovania a uhradení všetkých zmluvných záväzkov voči ubytovateľovi (cena za ubytovanie, zmluvné pokuty, spôsobené škody, atď.) bude zostatok kaucie vrátený bankovým prevodom na účet ubytovaného.

 

2. ÚHRADA BYTNÉHO

Podľa harmonogramu ubytovacieho procesu pre akademický rok 2020 / 2021 je študent povinný uhradiť cenu za ubytovanie za mesiac september 2020 pred ubytovaním sa v Teologickom domove (ďalej TD ECAV pri EBF UK). Úhrada sa považuje za vykonanú, keď je cena za ubytovanie pripísaná na účet EBF UK. Ak študent túto cenu v stanovenom termíne neuhradí, stráca nárok na pridelené ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK.

Cenu za ubytovanie za mesiace október – jún študent uhradí podľa lehoty splatnosti uvedenej v zmluve o ubytovaní. Výška ceny za ubytovanie je stanovená v platnom cenníku ubytovania a uvedená v zmluve o ubytovaní.

 

3. SPÔSOB PLATBY

Platby je možné realizovať len bankovým prevodom na číslo účtu EBF UK:

IBAN:  SK22 8180 0000 0070 0008 4613 , BIC:  SPSRSKBA

Bankový prevod trvá aj niekoľko dní, preto odporúčame zasielať kauciu a cenu za ubytovanie v dostatočnom predstihu, minimálne však 3 pracovné dni pred ubytovaním.

Ako variabilný symbol (VS) je potrebné uviesť UOČ (univerzitné osobné číslo) študenta. V opačnom prípade je nevyhnutné preukázať zo strany študenta bankový výpis dokladujúci finančný transfer (bytné, kaucia).

 

4. 14-DŇOVÁ PRÍPRAVA PRED NÁSTUPOM NA UBYTOVANIE

Keďže inkubačná doba nového koronavírusu sa odhaduje na dva týždne, pri registrácií v ubytovacom zariadení bude každý študent odovzdávať čestné vyhlásenie. Jeho plné znenie a dokument na stiahnutie nájdete v prílohe tohto oznamu. Vaša príprava na ubytovací proces tak začína už dva týždne pred registráciou (prebratím kľúča od izby a podpisom zmluvy o ubytovaní).

V čestnom vyhlásení podpisujete:

-  že sa u vás neprejavujú a v posledných 14 dňoch neprejavili príznaky vírusového infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.),

-  že nemáte vedomosť, že by ste v posledných 14 dňoch prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19,

-  že ste v posledných 14 dňoch nenavštívili krajinu/oblasť, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková,

-  že ste sa v posledných 14 dňoch nezúčastnili hromadných podujatí s počtom viac ako 100 ľudí alebo podujatí s medzinárodnou účasťou,

-  že nemáte a za posledných 14 dní ste nemali povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe).

 

5. TERMÍNY NÁSTUPU NA UBYTOVANIE

Študent, ktorému bolo pridelené ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK a uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, sa môže ubytovať v mesiaci september nasledovne:

 

01.09.2020                                                     štátny sviatok - neubytovávame

15.09.2020                                                      štátny sviatok - neubytovávame

 

ubytovanie pre študentov 1. ročníka              11.9.2020

ubytovanie pre študentov ostatných ročníkov:

pondelok – piatok                                        7.00 – 13.00  hod.

sobota, nedeľa                                              neubytovávame

 

 

Mimo uvedených dní a hodín nebude ubytovanie v TD ECAV pri EBF UK možné, žiadateľovi v inom čase nebude povolené ani vstúpiť do TD ECAV pri EBF UK. 

 

Ak má študent záujem nastúpiť na pridelené lôžko až v mesiaci október, je povinný uhradiť kauciu a cenu za ubytovanie za 2 mesiace - september a október v jednej splátke do 21. 09. 2020.

 

6. PROCES UBYTOVANIA V TEOLOGICKOM DOMOVE

Pred samotným ubytovaním si každý študent / fyzická osoba musí dohodnúť termín ubytovania u správcu objektu – p. Ľuboša Hradského cestou e-mailu (hradskyfevth.uniba.sk), alebo telefonicky (0903 422 833). Ubytovanie je možné až po potvrdení rezervácie termínu ubytovania sa pánom Hradským.

 

Ubytovanie zabezpečuje správca objektu – p. Ľuboš Hradský. Zabezpečí, že prichádzajúci študenti vypíšu potrebné formuláre na určenom mieste vo vstupnej chodbe internátu, bez vstupu do kancelárie správcu objektu. Každý ubytovaný študent je povinný vyplniť a podpísať čestné vyhlásenie – Dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia.

 

Študenti dbajú pri procese ubytovania sa na povinné 2 metrové rozostupy, pri vypisovaní používajú výhradne vlastné pero. Ubytovanie je možné len VO VOPRED DOHODNUTOM termíne, PO POTVRDENÍ  správcom objektu p. Hradským.

 

Na základe usmernení UVZ SR sú návštevy v Teologickom domove ECAV pri EBF UK zakázané.

Pri ubytovávaní nebudú môcť vstúpiť do objektu TD ECAV pri EBF UK ani rodinní príslušníci ubytovaných, alebo blízke osoby, priatelia...  Študenta nemôže ubytovať iná osoba, a to ani na základe písomného splnomocnenia.

 

Študent si pri ubytovaní na prízemí TD ECAV pri EBF UK prevezme a vyplní 2x zmluvu o ubytovaní, oboznámi sa s Ubytovacím poriadkom TD ECAV pri EBF UK a absolvuje vstupné školenie BOZP a PO.

 

Študent / fyzická osoba pri ubytovaní predloží:

 

- čestné vyhlásenie alebo čestné vyhlásenie pre osoby prichádzajúce z rizikových krajín/oblastí

- študent prichádzajúci z rizikovej krajiny sa preukáže potvrdením o negatívnom teste na COVID-19 vyhotoveným na území SR, nie starším ako 7 dní alebo preukáže, že po príchode zo zahraničia na území SR absolvoval povinnú 10-dňovú domácu izoláciu a bol zaregistrovaný na ÚVZ SR cez www.korona.gov.sk

-          preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)

-          ISIC (okrem novoprijatých študentov)

-          potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie na mesiac september a kaucie

-          následne podpíše zmluvu o ubytovaní

 

Ak má študent záujem o posteľnú bielizeň, môže si ju prevziať.  Študent si po podpise zmluvy o ubytovaní prevezme kľúče od pridelenej izby.

 

7. ZRUŠENIE REZERVÁCIE UBYTOVANIA

Ak študent neuhradí cenu za ubytovanie a splátku kaucie v stanovených termínoch, zaniká mu nárok na pridelené ubytovanie.

 

Študent, ktorý uhradil kauciu a cenu za ubytovanie za mesiac september v stanovenom termíne, ale nenastúpi na ubytovanie najneskôr do 30.09.2020, stráca nárok na pridelené lôžko a cena za ubytovanie mu nebude vrátená, pokiaľ neoznámi zrušenie prideleného ubytovania e-mailom správcovi objektu do 21.9.2020.

 

ĎALŠIE POVINNOSTI ŠTUDENTA:

Ubytovaní študenti majú podľa Zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky č. 253/1998 Z. z. § 8 ods. 2 právo (nie povinnosť) prihlásiť sa na prechodný pobyt v TD ECAV pri EBF UK na Miestnom úrade Karlova Ves. U správcu objektu môže študent získať ďalšie informácie.

 

8. ZOZNAM MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN PLATNÝ OD 1.9.2020

Austrálske spoločenstvo

Cyperská republika

Česká republika

Čínska ľudová republika

Dánske kráľovstvo

Estónska republika

Fínska republika

Grécka republika

Írska republika

Island

Japonsko

Kórejská republika

Lichtenštajnské kniežatstvo

Litovská republika

Lotyšská republika

Maďarsko

Monako

Nemecká spolková republika

Nórske kráľovstvo

Nový Zéland

Poľská republika

Rakúska republika

Slovinská republika

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Švajčiarska konfederácia

Talianska republika

 

 

9. UBYTOVANIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV

 

VŠETKÝM OSOBÁM, KTORÉ OD 01.09.2020 VSTÚPIA NA ÚZEMIE SR, PRIČOM POČAS PREDCHÁDZAJÚCICH 14 DNÍ NAVŠTÍVILI KRAJINU EÚ, KTORÁ NIE JE NA ZOZNAME MENEJ RIZIKOVÝCH KRAJÍN (BOD 8.) - SA V ZMYSLE OPATRENIA ÚVZ SR OLP/6850/2020 NARIAĎUJE DOMÁCA IZOLÁCIA DO DOBY OBDRŽANIA NEGATÍVNEHO VÝSLEDKU TESTU NA OCHORENIE COVID-19, ALEBO V PRÍPADE BEZPRÍZNAKOVÉHO PRIEBEHU IZOLÁCIE V DOMÁCOM PROSTREDÍ DOVŔŠENÍM JEJ 10. DŇA.

 

TEST NA COVID-19 JE MOŽNÉ VYKONAŤ NAJSKÔR V PIATY DEŇ IZOLÁCIE. POVINNÚ DOMÁCU IZOLÁCIU NIE JE MOŽNÉ ABSOLVOVAŤ V PRIESTOROCH TEOLOGICKÉHO DOMOVA ECAV PRI EBF UK!

 

VSTUP DO TEOLOGICKÉHO DOMOVA ECAV PRI EBF UK BUDE PRE TIETO OSOBY MOŽNÝ LEN S POTVRDENÍM O NEGATÍVNOM TESTE VYHOTOVENÝM NA ÚZEMÍ SR NIE STARŠÍM AKO 7 DNÍ ALEBO PREUKÁZANÍM SA, ŽE BOLI PO PRÍCHODE ZO ZAHRANIČIA ZAREGISTROVANÍ NA ÚVZ SR CEZ WWW.KORONA.GOV.SK A ABSOLVOVALI 10 DŇOVÚ IZOLÁCIU.

 

ZAHRANIČNÉ TESTY NA COVID-19 NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ.

 

PO NÁVRATE Z RIZIKOVEJ KRAJINY MIMO EÚ, NAPRÍKLAD UKRAJINY ALEBO SRBSKA, ZOSTÁVA  POVINNOSŤ ZOTRVAŤ V DOMÁCEJ IZOLÁCII AŽ DO DOBY OBDRŽANIA NEGATÍVNEHO TESTU NA COVID-19.

Žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2020/2021

Záujemcovia o ubytovanie v TD EBF UK v akademickom roku 2020/2021 si môžu svoju žiadosť o ubytovanie vyplniť a poslať najneskôr do 30.6.2020.

V opačnom prípade nie je možné z našej strany zaručiť voľnú kapacitu ubytovania v priestoroch TD EBF UK.

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE v TD EBF UK - PDF 

ŽIADOSŤ O UBYTOVANIE V TD EBF UK - Word

Žiadosti posielajte na emailovú adresu:

hradsky@fevth.uniba.sk

spiritualifevth.uniba.sk

 

<output>spirituali@fevth.uniba.sk</output>

Správca objektu:

Ľuboš Hradský

Tel. kontakt: 02/20667 101

Email: hradskyfevth.uniba.sk

 

CENNÍK UBYTOVANIA (letné aj celoročné)