Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Sprievodca štúdiom na EBF UK - stiahnuť

Prijímacie konanie

Elektronická prihláška 

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium 

Témy dizertačných prác 

Výsledky prijímacieho konania 

Požadované dokumenty

Uchádzači o doktorandské štúdium, sú povinní najneskôr do termínu prijímacieho konania povinní zaslať na fakultu v listinnej podobe:

a) kópiu dokladov a dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent študijného odboru a nemáte dodatok k diplomu, predkladáte výpis študijných výsledkov – absolventi, ktorí ukončili magisterské štúdium na UK v Bratislave,

b) overenú kópiu dokladov a dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent študijného odboru a nemáte dodatok k diplomu, predkladáte výpis študijných výsledkov – absolventi, absolventi iných vysokých škôl v SR a ČR,

c) rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike –absolventi, ktorí ukončili magisterské štúdium v zahraničí. Viac informácií nájdete na:https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

d) životopis,

e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce,

f) súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti (ak také sú),

g) odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod.(ak také sú).


Príloha č. 1 Rámcový projekt k dizertačnej práci – vzor

 

Doktorandský program na EBF UK 

Doktorandské štúdium v slovenskom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

3. stupeň

denná/externá

3/4

PhD.

Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnená.

 

Doktorandské štúdium v anglickom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

3. stupeň

denná/externá

3/4

PhD.

Štúdium v anglickom jazyku  je v zmysle § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnené.

Profil a uplatnenie doktoranda teológie 

Profil absolventa:

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy výskumu v  oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) podľa svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti evanjelickej teológie.

Teoretické vedomosti:

- ovláda zásady vedeckej práce,

- je schopný samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov.

Praktické zručnosti:

- je schopný sledovať a analyzovať súčasný stav a trendy najnovšieho výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie aktuálnych odborných problémov.

Doplňujúce znalosti: 

- dokáže vedecky a systémovo spolupracovať s príbuznými študijnými odbormi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent tretieho stupňa štúdia evanjelickej teológie pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach, s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí. Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie naliehavých otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti. Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent  sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a jej príbuzných odboroch, vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi a v štátnych inštitúciách činných v oblasti kultúry a duchovného života. 

Grant UK 

Granty pre doktorandov  

Uznávanie dokladov  zo štúdia v zahraničí

Uznávanie dokladov

Uchádzači so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami

Služby

Teologický domov 

Stravovanie

Zdravotná starostlivosť 

Sociálne zabezpečenie 

Duchovné poradenstvo 

Psychologická poradňa 

Ako sa k nám dostanete?

Adresa

Mám otázku

Študijné oddelenie