Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendium Diaconie Svätý Jur

Motivačné štipendium pre študentov bakalárskeho štúdia na EBF UK

„Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur“ ponúka novým uchádzačom o štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v bakalárskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“ jednorazové motivačné štipendium pre maximálne piatich študentov.

Výška štipendia na tri roky (6 semestrov štúdia) pre jedného študenta v celkovej výške za celé obdobie štúdia predstavuje 3000 eur.

Štipendium na základe  žiadosti študenta bude vyplatené uchádzačovi so záujmom o službu v sociálnom zariadení pre seniorov alebo v zariadení sociálnej služby deťom s viacnásobným postihnutím v troch častiach, po úspešnom absolvovaní prvého ročníka a potom vždy po absolvovaní každého ďalšieho ročníka počas 6 semestrov bakalárskeho programu v dennej forme štúdia na EBF UK.

Študent prijatý do programu motivačného štipendia sa:

-        zúčastní na niekoľkodňovej stáži v zariadeniach sociálnych služieb v Rakúsku a na Slovensku

-        dostane možnosť na náklady štipendijného programu absolvovať plnohodnotný opatrovateľský kurz, ktorý oprávňuje na výkon opatrovateľskej služby

-        bude môcť už počas štúdia po absolvovaní opatrovateľského kurzu vykonávať opatrovateľskú službu.

Žiadosť o získanie motivačného štipendia môžu uchádzači adresovať cestou dekanátu EBF UK „Neziskovej organizácii Diaconia Svätý Jur“, Felcánova 25, 900 21 Svätý Jur. 

https://www.diaconia-svatyjur.sk