Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium

Termíny prijímacieho konania

 

1. termín na podanie prihlášky na štúdium: do 31. 3. 2024 (prvé kolo)

do 25. 7. 2024 (druhé kolo s výnimkou študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy)

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky

4. termín prijímacej skúšky: nevykonáva sa

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: 17. 6. 2024 (prvé kolo)

23. 8.2024 (druhé kolo)

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: neuplatňuje sa

7. termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Ponuka magisterského štúdia

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním:https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/b-studium/1-studijny-poriadok-uk/ Pravidlá prijímacieho konania na UK

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis o poplatkoch: Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (II. stupeň) je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (I. stupeň) v danom alebo príbuznom študijnom programe.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači o študijný prigram učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, vykonávajú časť prijímacej skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v zmysle podmienok prijatia FTVŠ.

Viac info na: https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/

Ďalšie informácie

 

V prípade väčšieho záujmu uchádzačov o zvolený študijný program ako je predpokladaný počet prijatých, bude poradie spracované na základe váženého študijného priemeru (VŠP) za celé bakalárske štúdium uvedeného na dodatku k diplomu, resp. vypočítaného len z absolvovaných predmetov, vrátane štátnej skúšky. Kritériá prijatia sú identické pre denné aj externé štúdium.

Podaním prihlášky každý uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca:

anglický jazyk, nemecký jazyk.

Viac info na: Podmienky prijatia na magisterské štúdium

Informácia pre uchádzačov so špecifickými potrebami

EBF UK v rámci svojich možností a schopností vytvára v zmysle platnej legislatívy UK všeobecne prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, avšak bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Uchádzač, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacích skúškach, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Prihlášku spolu a vyplnenými formulármi a s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie EBF UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov Vaša žiadosť podporné služby a primerané úpravy v rámci prijímacieho konania nebude akceptovaná.

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby.

Viac informácií o uznávaní dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

a) kópia diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave,

b) úradne overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi iných vysokých škôl v SR a Českej republike alebo ich zaručené konverzie v elektronickej podobe,

c) rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo ich zaručené konverzie v elektronickej podobe – absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium v zahraničí.

 

4. kontaktné osoby na fakulte

 

Študijné oddelenie:

Mgr. Jana Mokošová

email: mokosova@fevth.uniba.sk

tel.: + 421 2 9020 9159

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

email: jurik@fevth.uniba.sk