Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Termíny prijímacieho konania

1. termín na podanie prihlášky na štúdium: do 24. mája 2024

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky

4. termín prijímacej skúšky: 27. jún 2024

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: jún/júl 2024

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania:  júl 2024

7. termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

 

Denná a externá forma štúdia v slovenskom jazyku

Podskupina študijných odborov

 

Študijný odbor (ŠO)

 

Študijný program

 

Forma

štúdia

 

Dĺžka štúdia

v rokoch

 

Predpokladaný počet prijatých

Humanitné vedy

teológia

evanjelická teológia

denná

3

1

Humanitné vedy

teológia

evanjelická teológia

externá

4

5

Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnená.

 

Denná a externá forma štúdia v anglickom jazyku

Podskupina študijných odborov

Študijný odbor (ŠO)

Študijný program

Forma

štúdia

 

Dĺžka štúdia

v rokoch

Predpokladaný

počet prijatých

Humanitné vedy

teológia

evanjelická teológia

denná

3

5

Humanitné vedy

teológia

evanjelická teológia

externá

4

5

Štúdium v anglickom jazyku je v obidvoch formách štúdia v zmysle § 92 ods. 4 a 8 zákona č. 131/2002  Z.  z.  o  vysokých  školách  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnené.

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním: Pravidlá prijímacieho konania na UK

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis o poplatkoch: Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (III. stupeň) je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

a) predloženie rámcového projektu dizertačnej práce

b) úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru na odbornú problematiku blízku zvolenej téme dizertačnej práce – časť predloženého projektu je prezentovaná v cudzom jazyku (angličtina, nemčina)

Ďalšie informácie

Informácia pre uchádzačov so špecifickými potrebami

EBF UK v rámci svojich možností a schopností vytvára v zmysle platnej legislatívy UK všeobecne prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, avšak bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Uchádzač, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacích skúškach, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Prihlášku spolu a vyplnenými formulármi a s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie EBF UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov Vaša žiadosť podporné služby a primerané úpravy v rámci prijímacieho konania nebude akceptovaná.

Všeobecné informácie

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Evanjelickej bohosloveckej fakulte podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie sú zverejnené v súlade s čl.  3 ods. 5 Vnútorného predpisu č. 24/2023 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútornému predpisu č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania Na Univerzite Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1.

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta nespolupracuje v prijímacom konaní na žiadny z poskytovaných študijných programov so žiadnou agentúrou, sprostredkovateľom ani iným prostredníkom a nevyberá v súvislosti s prijímacím konaním iný poplatok, ako je uvedený v kritériách prijímacieho konania.

Ponuka doktorandského štúdia a podmienky prijatia na doktorandské štúdium

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby.

Viac informácií o uznávaní dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

a) kópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa v listinnej podobe (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent UK

b) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa v listinnej podobe (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), ak ste absolvovali štúdium na inej VŠ na Slovensku alebo v Čechách

c) úradne overené rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu v elektronickej podobe – absolventi, ktorí ukončili magisterské štúdium v zahraničí

d) životopis v listinnej aj elektornickej podobe

e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v predpísanej forme v listinnej aj elektornickej podobe

f) súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti v listinnej aj elektornickej podobe

g) odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod. v listinnej aj elektornickej podobe

 

4. kontaktné osoby na fakulte

 

Študijné oddelenie:

Mgr. Jana Mokošová

email: mokosova@fevth.uniba.sk

tel.: + 421 2 9020 9159

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

email: jurik@fevth.uniba.sk