Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium

Termíny prijímacieho konania

 

1. termín na podanie prihlášky na štúdium: do 31. 3. 2024 (prvé kolo)

do 25. 7. 2024 (druhé kolo s výnimkou študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy)

2. termín na vloženie povinných príloh k prihláške: v lehote na podanie prihlášky

3. termín na úhradu poplatku za prijímacie konanie: v lehote na podanie prihlášky

4. termín prijímacej skúšky: nevykonáva sa

5. termín zasadnutia prijímacej komisie dekana: 17. 6. 2024 (prvé kolo)

23. 8.2024 (druhé kolo)

6. termín na zverejnenie informácii uchádzačom o výsledku prijímacieho konania: neuplatňuje sa

7. termín zápisu na štúdium: 9/2024

Informácia o počte uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu

Ponuka bakalárskeho a spojeného magisterského štúdia

Vnútorné predpisy

1. vnútorný predpis univerzity súvisiaci s prijímacím konaním: Pravidlá prijímacieho konania na UK

2. vnútorný predpis fakulty súvisiaci s prijímacím konaním: neuplatňuje sa

3. vnútorný predpis o poplatkoch: Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

Podmienky prijímania uchádzačov: základné podmienky

 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium študijného programu spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň (§ 53 ods. 3) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Uchádzači o študijný program učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, vykonávajú časť prijímacej skúšky na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v zmysle podmienok prijatia FTVŠ.

Viac info na: https://fsport.uniba.sk/studium/uchadzac-o-studium-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/

Ďalšie informácie

V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

Podaním prihlášky každý uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca:

anglický jazyk, nemecký jazyk.

Viac info na: Podmienky prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium

Informácia pre uchádzačov so špecifickými potrebami

EBF UK v rámci svojich možností a schopností vytvára v zmysle platnej legislatívy UK všeobecne prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, avšak bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Uchádzač, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacích skúškach, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Prihlášku spolu a vyplnenými formulármi a s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie EBF UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov Vaša žiadosť podporné služby a primerané úpravy v rámci prijímacieho konania nebude akceptovaná.

Informácie pre uchádzačov, ktorí predchádzajúce štúdium absolvovali v zahraničí

Uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sú povinní predložiť úradne overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike alebo jeho zaručenú konverziu do elektronickej podoby.

 

Viac informácií o precese posudzovania dosiahnutého vzdelania v zahraničí: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/

 

Vyššie uvedené rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy: https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/

Prihláška na štúdium

1. odkaz na eprihlas: UK e-prihlaska

2. odkaz na návody eprihlas: Príručky a návody

3. povinné prílohy k prihláške:

a) úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby, alebo

b) úradne overená fotokópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby.

Potvrdenie výsledkov zo strednej školy sa nevyžaduje.

 

4. kontaktné osoby na fakulte

 

Študijné oddelenie:

Mgr. Jana Mokošová

email: mokosova@fevth.uniba.sk

tel.: + 421 2 9020 9159

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík, PhD.

email: jurik@fevth.uniba.sk