Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uchádzač o štúdium

Plánujete študovať na EBF UK evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo spojenom magisterskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni? Alebo chcete absolvovať svoje štúdium externe popri zamestnaní? Žiadny problém. Zaregistrujte sa a vyplňte svoju ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Na nasledujúcich stránkach nájdete aj návody ako ju správne vyplniť.

Bakalárske a spojené magisterské štúdium

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

vzhľadom na to, že stredné školy prerušili v týchto týždňoch výučbu, rozhodli sme sa aj my v tomto období akceptovať elektronické prihlášky (nemusíte ich tlačiť a posielať poštou, rovnako tak získavať potrebné dokumenty z vašej školy). Povinné prílohy v listinne podobe budete môcť doložiť neskôr, teraz je dôležité, aby ste stihli podať prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.sk.

V ďalšom kroku sú uchádzači o bakalárske a spojené magisterské štúdium povinní najneskôr do termínu prijímacieho konania doručiť na fakultu v listinnej podobe úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, resp. nostrifikačnú doložku.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní pre bakalárske, spojené magisterské a magisterské štúdium na EBF UK v Bratislave pre akademický rok 2023/2024

Akreditované študijné programy a predpokladané počty prijatých v bakalárskych a spojenom magisterskom študijnom programe v akademickom roku 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium na bakalárske a spojené magisterské štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v akademickom roku 2023/2024

Ako postupovať, keď mám maturitné vysvedčenie zo zahraničia?

Upozornenie:

Upozorňujeme uchádzačov o bakalárske učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými fakultami, Prírodovedeckou fakultou UKFilozofickou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK, aby si pozreli aj kritériá týchto fakúlt.

 

 

Magisterské štúdium

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa aj my rozhodli v tomto období akceptovať elektronické prihlášky. Povinné prílohy v listinne podobe budete môcť doložiť neskôr, teraz je dôležité, aby ste stihli podať prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.sk, resp. AIS2.

V ďalšom kroku sú uchádzači o magisterské štúdium povinní najneskôr do termínu prijímacieho konania povinní zaslať na fakultu v listinnej podobe:

a) kópiu diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium na UK v Bratislave,

b) notársky overenú kópiu diplomu vysokoškolského vzdelania I. stupňa – absolventi iných vysokých škôl v SR a ČR,

c) rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike –absolventi, ktorí ukončili bakalárske štúdium v zahraničí. Viac informácií nájdete na:https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

Všeobecné informácie o prijímacom konaní pre bakalárske, spojené magisterské a magisterské štúdium na EBF UK v Bratislave pre akademický rok 2023/2024

Akreditované študijné programy a predpokladané počty prijatých v magisterských študijných programoch v akademickom roku 2023/2024

Podmienky prijatia pre uchádzačov o magisterské štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v akademickom roku 2023/2024

Ako postupovať, keď mám bakalársky diplom zo zahraničia zo zahraničia?

Rozširujúce štúdium

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) poskytuje rozširujúce štúdium podľa § 45 ods. 1  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).. 

Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti – vyučovania ďalšieho aprobačného predmetu. 

Rozširujúce štúdium sa na EBF UK realizuje z predmetu: 

  • učiteľstvo náboženskej výchovy  

Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

Doktorandské štúdium

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o štúdium,

vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa aj my rozhodli v tomto období akceptovať elektronické prihlášky. Povinné prílohy v listinne podobe budete môcť doložiť neskôr, teraz je dôležité, aby ste stihli podať prihlášku cez elektronický portál e-prihlaska.sk, resp. AIS2.

Uchádzači o doktorandské štúdium, sú povinní najneskôr do termínu prijímacieho konania povinní zaslať na fakultu v listinnej podobe:

a) kópiu dokladov a dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent študijného odboru a nemáte dodatok k diplomu, predkladáte výpis študijných výsledkov – absolventi, ktorí ukončili magisterské štúdium na UK v Bratislave,

b) overenú kópiu dokladov a dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS), v prípade, že ste absolvent študijného odboru a nemáte dodatok k diplomu, predkladáte výpis študijných výsledkov – absolventi, absolventi iných vysokých škôl v SR a ČR,

c) rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike –absolventi, ktorí ukončili magisterské štúdium v zahraničí. Viac informácií nájdete na:https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/

d) životopis,

e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce,

f) súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti (ak také sú),

g) odborné ocenenia, akademické ocenenia a pod.(ak také sú).

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium pre AR 2023/2024

Témy dizertačných prác pre AR 2023/2024

Príloha č. 1 Rámcový projekt k dizertačnej práci – vzor

Výsledky prijímacieho konania AR 2023/2024

Uchádzači so špecifickými potrebami

Informácia pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta (ďalej len („EBF UK“) v rámci svojich možností a schopností vytvára v súlade s ustanovením § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v zmysle platnej legislatívy UK všeobecne prístupné akademické prostredie pre študentov so špecifickými potrebami, avšak bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Uchádzač so špecifickými potrebami má možnosť uchádzať o podporné služby a primerané úpravy v rámci prijímacieho konania. Návrh primeraných úprav a podporných služieb pri prijímacích skúškach zabezpečí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (ďalej len “CPŠ“) v spolupráci s fakultným koordinátorom. Návrh primeraných úprav a podporných služieb podlieha schváleniu dekana EBF UK.

Uchádzač, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacích skúškach, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Prihlášku spolu a vyplnenými formulármi a s povinnými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie EBF UK. Bez požadovaných lekárskych potvrdení a odborných posudkov Vaša žiadosť podporné služby a primerané úpravy v rámci prijímacieho konania nebude akceptovaná

 

Kontaktná osoba na fakulte:

Mgr. Jana Mokošová

Študijne oddelenie EBF UK

e-mail: mokosova@fevth.uniba.sk

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Milan Jurík. PhD.

e-mail: jurik@fevth.uniba.sk

 

Kontaktné údaje na CPŠ:

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI

Mlynská dolina

842 48 Bratislava

e-mail: elena.mendelova@fmph.uniba.sk

https://cezap.sk/

  

Legislatíva:

· Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

·  Zákon o vysokých školách o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o aktuálnom dianí na fakulte, pridajte si nás medzi priateľov na Váš profil na Facebooku.

Informácie o prijímacom konaní Vám poskytne študijné oddelenie EBF UK.
E-mail: mokosova(at)fevth.uniba.sk
Tel. č.: 02/9020 9159