Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tehotenské štipendium

Od 1. apríla 2021 sa tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského, v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, a to najmä za účelom pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok v zmysle § 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v aktuálnom znení.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky.

Žiadosť o tehotenské štipendium študentky (aj doktorandky) podávajú na predpísanom formulári rektorovi UK prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK.

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:

  • žiadosť je potrebné stiahnuť, vyplniť a podpísať
  • doručiť na UK, oddelenie vzdelávania a sociálnych vecí RUK

Povinné prílohy žiadosti:

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor UK v Bratislave.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má študentka evidované v AIS2.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  1. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
  2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,
  3. skončením tehotenstva alebo
  4. skončením štúdia.

Študentka oznámi rektorovi UK prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci skutočnosť o zániku nároku na tehotenské štipendium podľa § 96b ods. 9 písm. a), b) alebo c) zákona o vysokých školách do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy nastala.

Študentka, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť UK v Bratislave poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je UK v Bratislave oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. UK v Bratislave je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Ďalšie informácie:

Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské nájdete TU.

Legislatíva:

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov