Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendium z fondu Samuela a Žofie Peressényi

Podľa Zbierky cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len „CPP“), ročník 17, čiastka 1/2010 zo dňa 30. apríla 2010, môže byť študentovi zapísanému v študijnom programe evanjelická teológia poskytnuté štipendium zo Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe evanjelická teológia za predchádzajúci akademický rok, a to nasledovne:     

a)   študentovi druhého ročníka, ktorý dosiahol najlepší prospech v štúdiu počas prvého ročníka,

b)  študentom so statusom kandidát duchovnej služby v treťom, štvrtom a piatom ročníku, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku najlepší prospech  v ročníku, a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát duchovnej služby (v zmysle CN 4/2002).