Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá vlády SR

Poskytovanie štipendií vlády SR pre zahraničných študentov a doktorandov (vládne štipendiá) je dlhodobou súčasťou rozvojovej pomoci SR, ktorá je programovou a projektovou aktivitou Ministerstva zahraničných vecí SR a európskych záležitostí SR v rámci medzinárodného spoločenstva.

Vládne štipendium poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) občanovi partnerskej krajiny na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na verejnej vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky. Na poskytnutie vládneho štipendia nie je právny nárok.

Podmienky priznania a poskytovania vládneho štipendia upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MŠVVaŠ SR č. 50/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia.

O štipendium vlády pre nastávajúci akademický rok záujemcovia žiadajú elektronickou žiadosťou spolu s požadovanými prílohami prostredníctvom portálu https://www.vladnestipendia.sk/, ktorý je aktívny vždy od marca do 30. mája príslušného kalendárneho roka.

Podrobné informácie o vládnych štipendiách sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR, na ktorom záujemcovia nájdu aj aktuálne finančné podmienky na daný akademický rok.

Oznámenie  o poskytnutí/neposkytnutí  vládneho  štipendia  doručuje  MŠVVaŠ SR uchádzačom v elektronickej  forme do 15. júla na adresu elektronickej pošty, ktorú uchádzač uviedol v žiadosti a do  piatich pracovných dní odo dňa jeho vstupu na územie SR, aj v písomnej forme na korešpondenčnú adresu. Oznámenie o odňatí vládneho štipendia a oznámenie o pozastavení poskytovania vládneho štipendia uchádzačovi MŠVVaŠ SR taktiež doručuje elektronickou poštou ako aj v písomnej forme.

Neúspešní uchádzači o štipendium vlády SR z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa musia so svojimi žiadosťami vo veci vládnych štipendií obracať výlučne na krajanské organizácie, ktoré majú oprávnenie tieto žiadosti posudzovať. MŠVVaŠ SR odstúpi celú zaslanú korešpondenciu na krajanské organizácie pôsobiace v jednotlivých krajinách.

Priznané vládne štipendium je viazané na príslušný akademický rok a je neprenosné na inú osobu.

Podkladom pre výplatu vládnych štipendií je splnenie legislatívnych podmienok, evidencia údajov o študentoch a doktorandoch v systéme AIS2.

Fakulta vyplatí vládne štipendium študentovi/doktorandovi mesačnej výške najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

Vládne štipendium patrí za celý mesiac, aj keď podmienky na jeho poskytnutie boli splnené len za časť mesiaca; študent však nesmie opustiť územie SR na obdobie dlhšie ako 15 dní v mesiaci.

 

Legislatíva:

Zákon o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia