Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sociálne štipendium

Pokyny a potrebné doklady pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium

Priznávanie sociálnych štipendií upravuje vyhláška č. 102/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. februára 2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) vydaná na základe ustanovení § 96 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).

Žiadosť o sociálne štipendium pre nový akademický rok môže podať študent až po riadne prevedenom zápise a priznáva sa mu na to isté obdobie iba raz, a to od mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná, najviac do konca mesiaca jún.

Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná. K žiadosti študent priloží dokumenty potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa. Predložené dokumenty musia byť originály alebo ich overené kópie. Vysoká škola si môže s účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované podklady do 30 dní. V opačnom prípade môže vysoká škola prerušiť alebo zastaviť konanie o priznaní sociálneho štipendia žiadateľovi. Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia, v ktorom žiadateľa poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.

Kompletnú vyplnenú žiadosť so všetkými prílohami odovzdá študent osobne na študijnom oddelení alebo vhodí do schránky na poschodí na dekanáte EBF UK.

Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienky, že rozhodujúci príjem okruhu posudzovaných osôb bude nižší ako hranica príjmu.

Skôr než si podáte žiadosť o sociálne štipendium, môžete informatívne použiť kalkulačku na výpočet nároku na sociálne štipendium na stránke Študentské financie - pre viac informácií kliknite TU 

K 1. júlu 2020 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2020 Z. z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú, sa považuje suma alebo úhrn súm: 

  • 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •   98,08 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Nárok študenta na sociálne štipendium

Základnou podmienkou na podanie žiadosti na sociálne štipendium je :

- trvalý pobyt študenta na území SR, nie je rozhodujúce štátne občianstvo študenta,

- prvé štúdium na vysokej škole v danom stupni štúdia, v prípade súbežného štúdia môže študent žiadať  o štipendium iba na jednej z nich.

 

Na sociálne štipendium nemá nárok študent, ktorý:

- študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

- už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

- už poberal sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania,

- príslušný študijný program študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia,

- študuje externou formou štúdia.

 

Bližšie informácie  o nároku študenta na priznanie sociálneho štipendia sú uvedené na webovej  stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk/socialne-stipendia/

 

Doklady potrebné pri podávaní žiadosti o sociálne štipendium :

1. Žiadateľ a súrodenci od 18 rokov predkladajú potvrdenie z Daňového úradu o podaní – nepodaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Ak bol zamestnaný, alebo pracoval ako SZČO, predkladá sa aj potvrdenie o poberaní /nepoberaní/ nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne aj od zamestnávateľa.

2. Za súrodencov, príp. deti žiadateľa od 0 – 6 rokov sa predkladá overený rodný list.

3. Za súrodencov, príp. deti žiadateľa od 6 rokov sa predkladá aktuálne potvrdenie o návšteve školy.

4. Za všetkých nezaopatrených /žiadateľ, súrodenci, deti žiadateľa/ sa predkladá potvrdenie o poberaní prídavkov na deti .

5. Ak poberajú sirotský dôchodok, rozpis jeho poberania za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kal. roka, prípadne priznaný a vyplatený sirotský dôchodok v aktuálnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o soc. štipendium.

6. Ak je priznané výživné, predkladá sa právoplatný rozsudok o výživnom na žiadateľa a súrodencov. Predkladá sa aj výživné priznané v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium.

7. Za rodičov, ak pracujú

a/ ako zamestnanci, sa predkladá

- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň s potvrdením o výške nemocenských dávok vyplatených /nevyplatených zamestnávateľom za prvých 10 dní PN

- V prípade vyplatenia nemocenských dávok zamestnávateľom, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške vyplatených nemocenských dávok Sociálnou poisťovňou.

b/ SZČO, predkladá sa

- Potvrdenie DÚ /výpis daňového priznania pre účely sociálnych dávok/

- Potvrdenie o výške vyplatených nemocenských dávok Soc. poisťovňou

8. V prípade že rodičia pracovali alebo podnikali len časť predchádzajúceho kalendárneho roku, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý rok /príjem, dávky v nezamestnanosti dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj Soc. poisťovne/

9. Za rodičov – dôchodcov , predkladá

-rozpis vyplatených dôchodkov za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka, vystavený Sociálnou poisťovňou alebo dôchodok priznaný v kalendárnom roku, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium,

-výpis z daňového priznania alebo čestné vyhlásenie s overeným podpisom, že za celý predchádzajúci kalendárny rok nepoberali iné príjmy okrem dôchodku.

10. Pri poberaní rodičovského príspevku alebo dávok peňažnej pomoci v materstve sa predkladá

- rozpis o ich vyplatení za jednotlivé mesiace predchádzajúceho kalendárneho roka vystavený Sociálnou poisťovňou, ak ho rodič poberal celý rok a výpis daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok,

- ak je rodičovský príspevok alebo dávky peňažnej pomoci v materstve priznané počas kalendárneho roka alebo počas predchádzajúceho kalendárneho. roka, v ktorom je podaná žiadosť o sociálne štipendium, predkladá sa potvrdenie za obdobie ich vyplatenia vystavené Sociálnou poisťovňou,

- ďalej predkladá overené čestné vyhlásenie, v prípade, že najmenej počas troch mesiacov pred podaním žiadosti o sociálne štipendium nemá tento rodič iný príjem okrem uvedených príspevkov.

11. Pri poberaní príspevku na opatrovanie sa predkladá výška príspevku a doba poberania. Ak je spoločne posudzovaná osoba ťažko zdravotne postihnutá, predkladá sa doklad – preukaz ZŤP.

12. Ak sú rodičia nezamestnaní

a/ poberajú v čase podania žiadosti dávku v nezamestnanosti alebo dávku v hmotnej núdzi, predkladá sa rozhodnutie o jej výške a dobe poskytovania a z ÚPSVaR potvrdenie o dobe v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Pre výpočet štipendia sa započíta len táto dávka a sociálne štipendium sa priznáva iba na štyri kalendárne mesiace.

b/ ak nemajú v čase podania žiadosti nárok na dávky v nezamestnanosti ani na dávku v hmotnej núdzi, je potrebné predložiť doklady o ich príjme za celý predchádzajúci kalendárny rok /príjem, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, nemocenské dávky od zamestnávateľa aj sociálnej poisťovne/.

13. Ženatý žiadateľ – vydatá žiadateľka predkladá overený sobášny list.

14. Ak je manžel/ka žiadateľa/ky zamestnaný/á predkladajú sa doklady podľa predchádzajúcich bodov .

15. Ak manželia študujú na dennom štúdiu, sú bezdetní, žiadateľ predkladá príjmy za svojich rodičov a posudzuje sa spoločne so svojimi súrodencami.  

 


Žiadosť o sociálne štipendium

Žiadosť o sociálne štipendium na stiahnutie