Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendium

Podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami aktuálneho štipendijného poriadku UK dekan EBF UK priznáva prospechové štipendium študentom denného štúdia na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za predchádzajúci akademický rok. 

V zmysle platného štipendijného poriadku UK kritériami pre udelenie štipendia sú:

·         lepší dosiahnutý vážený študijný priemer (VŠP),

·       zisk minimálne 54 kreditov v druhom a vyššom roku štúdia za predchádzajúci akademický rok, v prípade 1. roku magisterského štúdia, ktoré bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce bakalárske štúdium zisk minimálne 27 kreditov v poslednom roku bakalárskeho štúdia, vrátane kreditov za štátnu skúšku.

 Hranica VŠP na priznanie prospechového štipendia je nasledovná:

·         bakalárske študijné programy – VŠP 1,12, vrátane

·         spojený magisterský študijný program – VŠP 1,12, vrátane

·         magisterské študijné programy – VŠP 1,12, vrátane

 Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia, môže namietať voči jeho nepriznaniu písomnou formou. Žiadosť  o preskúmanie sa podáva dekanovi fakulty.

Vyplatenie štipendia:

Motivačné štipendium sa poskytuje bezhotovostným prevodom na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo študent bezodkladne poskytne študijnému oddeleniu fakulty. Číslo bankového účtu poskytnuté študentom sa eviduje v AIS2.

 

Legislatíva:

Štipendijný poriadok UK