Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivačné štipendium

Podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých školách) a v súlade s čl. 6 ods. 1 Vnútorný predpis č. 9/2018 schválený Akademickým senátom UK v Bratislave Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „štipendijný poriadok UK“), dekan EBF UK priznáva motivačné štipendium študentom denného štúdia na základe vyhodnotenia plnenia študijných povinností v študijnom programe za predchádzajúci akademický. 

V zmysle platného štipendijného poriadku UK kritériami pre udelenie štipendia (za predchádzajúci akademický rok) sú:

  • lepší dosiahnutý vážený študijný priemer (VŠP),
  • zisk minimálne 54 kreditov v druhom a vyššom roku štúdia za predchádzajúci akademický rok, v prípade 1. roku magisterského štúdia, ktoré bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce bakalárske štúdium zisk minimálne 27 kreditov v poslednom roku bakalárskeho štúdia.

 

Hranica VŠP na priznanie prospechového štipendia je nasledovná:

  • bakalárske študijné programy – VŠP 1,11, vrátane
  • spojený magisterský študijný program – VŠP 1,11, vrátane
  • magisterské študijné programy – VŠP 1,11, vrátane

 

Motivačné štipendium sa poskytuje bezhotovostným prevodom na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo študent bezodkladne poskytne študijnému oddeleniu fakulty. Číslo bankového účtu poskytnuté študentom sa eviduje v AIS2.

Študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá na priznanie prospechového štipendia, môže namietať voči jeho nepriznaniu písomnou formou. Žiadosť  o preskúmanie sa podáva dekanovi fakulty.

 

Legislatíva:

Štipendijný poriadok UK