Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozširujúce štúdium

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „EBF UK“) poskytuje rozširujúce štúdium podľa § 45 ods. 1  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).. 

Cieľom rozširujúceho štúdia je získanie vzdelania, ktorým pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec v príslušnom stupni vyžadovaného vzdelania získava kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti – vyučovania ďalšieho aprobačného predmetu. 

Rozširujúce štúdium sa na EBF UK realizuje z predmetu: 

  • učiteľstvo náboženskej výchovy  

Po úspešnom obhájení záverečnej práce a vykonaní štátnej záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou získa absolvent rozširujúceho štúdia osvedčenie o rozšírení spôsobilosti na vyučovanie predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy.

PRIHLÁŠKA NA ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Dĺžka štúdia 

2 roky (4 semestre) 

Forma vzdelávania 

kombinovaná (prezenčná a dištančná) 

Rozsah výučby 

689 hodín 

Podmienky na ukončenie štúdia 

Absolvovanie predmetov podľa predpísaného študijného plánu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky, vrátane obhajoby záverečnej práce. 

Hlavný cieľ 

Získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie aprobačného predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy. 

Profil absolventa 

Absolvent rozširujúceho štúdia aprobačného predmetu učiteľstvo náboženskej výchovy je spôsobilý samostatne vyučovať predmet na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu  

v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. 

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy získal vedomosti  

i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. 

Absolvent rozširujúceho štúdia učiteľstva náboženskej výchovy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií. 

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii získal vedomosti i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl. Môže sa tak uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.     

Uplatnenie absolventa 

 

Absolvent rozširujúceho vzdelávania v predmete náboženská výchova sa môže uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, ako animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.     

Termín na podanie prihlášky  

31. august príslušného kalendárneho roku 

Poplatok 

450 eur/semester 

Kontaktné údaje pre platbu poplatku za rozširujúce štúdium 

IBAN: SK2281800000007000084613 

Variabilný symbol: 159 

Ďalšie údaje: (Pri platbe je potrebné uviesť účel platby –„RS“ a meno uchádzača) 

Začiatok výučby 

Október príslušného akademického roku (podľa aktuálneho rozvrhu na príslušný akademický rok).