Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

 Uskutočňuje sa podľa Vnútorného predpisu č. 22/2018 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave a  v súlade § 53 ods. 8 a 9 a § 63  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ alebo absolventi obdobných študijných programov v zahraničí môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.  Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy
a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce absolvent získa akademický titul „doktor teológie“ ThDr.

 

Rigorózne konanie sa pre uchádzača začína doručením písomnej prihlášky na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty. Rigorózna skúška sa skladá z  obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky z určených dvoch študijných predmetov, ktoré tvoria širší základ študijného programu.

Rigorózne konanie riadi prodekan pre vzdelávaciu činnosť.

Téma rigoróznej práce:

Uchádzač si môže tému rigoróznej práce navrhnúť individuálne; k individuálne navrhnutej téme rigoróznej práce si uchádzač vyžiada stanovisko predsedu rigoróznej komisie. Ak je stanovisko predsedu rigoróznej komisie kladné, uchádzač dohodnutú tému rigoróznej práce uvedie v prihláške na rigoróznu skúšku. Ak je stanovisko predsedu rigoróznej komisie záporné, uchádzač si vyberie inú tému rigoróznej práce.

Prihláška a prílohy:

·         prihláška

·         kópia vysokoškolského diplomu,

·         kópia vysvedčenia o štátnej skúške

·         kópia dodatku k diplomu, ak bol vydaný

·         overená kópia rodného listu; u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu

·         životopis

·     zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi alebo verejných prehliadok umeleckých výkonov, ako aj ohlasov na ne, ak také uchádzač má,

·        stanovisko predsedu rigoróznej komisie (forma nie je predpísaná, napr. potvrdzujúci e-mail)

Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na inej fakulte UK, predloží kópie dokladov o absolvovaní štúdia spolu s ich originálmi na nahliadnutie a overenie príslušnému zamestnancovi študijného oddelenia fakulty.

Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na vysokej škole so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia.

Uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží overené kópie rozhodnutí o uznaní dokladov o vzdelaní a kópie dokladov o absolvovaní štúdia.

Vypracovanie, odovzdanie práce a obhajoba:

Dekan určí konzultanta rigoróznej práce, s ktorým uchádzač podľa potreby konzultuje osobne alebo prostredníctvom elektronickej pošty metodické a vecné odborné otázky týkajúce sa rigoróznej práce.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať rigorózna práca, spôsob jej odovzdávania, kontroly originality, archivácie a sprístupňovania upravuje osobitný vnútorný predpis UK o záverečných prácach.

Odovzdanie rigoróznej práce je nutné vopred komunikovať so študijným oddelením fakulty.

Uchádzač je povinný predložiť rigoróznu prácu do 24 mesiacov od začatia rigorózneho konania. Ak uchádzač v určenej lehote rigoróznu prácu nepredloží, dekan rigorózne konanie zastaví.

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce sa koná najneskôr do šiestich mesiacov
od predloženia rigoróznej práce uchádzačom. Termín oznámi fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred jej konaním.

Predmety rigoróznej skúšky a predsedovia rigoróznych komisií

Študijný program: evanjelická teológia

 

Katedra Starej zmluvy a Katedra Novej zmluvy

(zameranie rigoróznej práce na biblickú teológiu)

 

Predseda komisie:                 prof. Mgr. František Ábel, PhD. (novozmluvná teológia)

                                                  doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. (starozmluvná teológia)

 

Predmety rigoróznej skúšky:

 

 

Katedra systematickej teológie, Katedra cirkevných dejín, Katedra filozofie a religionistiky a Inštitút kontextuálnej teológie

(zameranie rigoróznej práce na systematickú teológiu, dejiny a filozofiu a religionistiku)

 

Predseda komisie:     

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. (systematická teológia, cirkevné dejiny, filozofia a religionistika)

                                                   

 

Predmety rigoróznej skúšky: 

 

 

 

Katedra praktickej teológie

(zameranie rigoróznej práce na praktickú teológiu)

 

Predseda komisie:                   doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

                                                  

 

Predmety rigoróznej skúšky: 

 

 

                                           

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

 

Katedra praktickej teológie, Katedra systematickej teológie, Katedra cirkevných dejín a Inštitút kontextuálnej teológie

 

Predseda komisie:                  doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

 

Predmety rigoróznej skúšky: 

 

 

  

Rigorózna skúška sa skladá z  obhajoby rigoróznej práce a ústnej skúšky z  dvoch predmetov, ktoré tvoria širší základ študijného programu a sú určené v závislosti od zvolenej témy rigoróznej práce.