Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odovzdávanie záverečných prác

Odovzdávanie záverečných prác

Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje aktuálna Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní  na Univerzite Komenského v Bratislave. Viac informácií o záverečných prácach pozri na - http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace.

ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Termín odovzdania záverečnej práce: podľa aktuálneho harmonogramu štúdia

Termín odovzdania pevnej väzby: Najneskôr do 3 kalendárnych dní po odoslaní elektronickej formy záverečnej práce do AIS.

Termín odovzdania záverečnej práce pre tých, ktorí svoju prácu neobhájili v riadnom termíne ŠS: 

Miesto odovzdania záverečnej práce: študijné oddelenie.

Pred zviazaním práce a odovzdaním práce do AIS2 Vám vedúci práce vytlačí z AIS2 2-krát Zadanie záverečnej práce. Každé Zadanie podpisuje študent a vedúci práce. Jedno zadanie odovzdá študent spolu so záverečnou prácou na študijnom oddelení (vkladá sa do spisu študenta), druhý originál Zadania je neoddeliteľnou súčasťou tlačenej verzie záverečnej práce. Študent si teda skontroluje, či názov práce v zadaní ZP je totožný s názvom práce na titulnom liste záverečnej práce. V štruktúre záverečnej práce nasleduje obal, titulný list a potom Zadanie záverečnej práce. 

Študent vyplní v systéme AIS2 údaje o práci (počet strán, abstrakt v slovenskom aj v anglickom jazyku) a licenčnú zmluvu o použití školského diela. AIS2 automaticky vygeneruje dva typy licenčnej zmluvy (jednu so SR a jednu s VŠ) do jedného súboru pdf, ktoré študent vytlačí 2x, podpíše a odovzdá na študijné oddelenie spolu s 1 tlačeným exemplárom záverečnej práce v pevnej väzbe.

Ak študent publikoval školské dielo alebo jeho časť v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodickú publikáciu, preukazuje to čestným vyhlásením (príloha v aktuálnej smernici).

Študent označí v AIS2 svoju prácu ako finálnu. Finálna verzia práce sa z AIS2 automaticky odošle do CRZP a prebehne kontrola originality.

Po overení kontroly originality vkladá vedúci práce a následne oponent posudok do AIS2, kde si ich môžete pozrieť a oboznámiť sa s otázkami oponenta k Vašej záverečnej práci. Taktiež nájde v AIS2 aj Protokol o kontrole originality.