Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Základné náležitosti záverečných prác na UK upravuje aktuálna Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní  na Univerzite Komenského v Bratislave. Viac informácií o záverečných prácach pozri na - http://moja.uniba.sk/zaverecne-prace.

Viaceré formálne otázky týkajúce sa záverečných prác v stručnosti rieši Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác prof. Š. Kimličku.

Ako prebieha odovzdávanie záverečných prác. 

UPOZORNENIE:

Prihlasovanie na tému záverečnej práce prebieha kompletne cez AIS2 (návod nájdete TU) po predchádzajúcej dohode s vedúcim konkrétnej záverečnej práce. 

Termíny pre nahlásenie výberu témy sú podľa jednotlivých stupňov štúdia nasledovné:  

Študijné programy bakalárskeho stupňa:  

najneskôr v posledný deň výučbovej časti 4. semestra štúdia

 

Študijné programy magisterského stupňa:                              

najneskôr v posledný deň výučbovej časti 2. semestra štúdia

 

Spojený magisterský študijný program:

najneskôr v posledný deň výučbovej časti 8. semestra štúdia