Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zápis v akademickom roku 2021/2022

Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho akademického roka. Zápis na štúdium je v zásade realizovaný cez Akademický informačný systém (ďalej len „AIS2“). Zápisom si študent definuje svoj študijný plán pre nasledujúci semester alebo rok štúdia. Študijný plán si študent zostavuje sám z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá dané študijným programom v zmysle ustanovení platného študijného poriadku. Štruktúru predmetov Vášho študijného programu nájdete v AIS2, v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.           

Fakultný on-line zápis predmetov bude spustený 1. septembra o 8:00 hod. Predmety na aktuálny akademický rok (oba semestre, zimný i letný) si môžete navoliť a výber opätovne upraviť kedykoľvek až do začiatku výučbovej časti zimného semestra do 23:59 hod., kedy sa elektronický systém AIS2 uzavrie. V prípade rozvrhovej kolízie si môžete predmety upraviť na študijnom oddelení do konca 2. týždňa výučbovej časti, Doplňujúci zápis na letný semester bude sprístupnený pred začiatkom letného semestra.

Aby ste mohli využiť on-line elektronický zápis, musíte splniť nasledujúce podmienky (týka sa študentov druhého a vyšších rokov v každom stupni štúdia):

Štruktúru predmetov Vášho študijného programu nájdete v AIS2, príp. v ročenke EBF UK.


Štruktúra predmetov pre daný akademický rok je dostupná v menu Študijné programy (vľavo), v aplikácii VSST178.

Skutočnosť, že si predmety budete zapisovať "na diaľku", neznamená pre Vás oslobodenie od osobnej účasti na administratívnom zápise (validácia preukazu, odovzdanie čestného vyhlásenia o predchádzajúcom štúdiu, verifikácia študijných výsledkov predchádzajúceho akademického roka) podľa harmonogramu zápisu.

V prípade, že nemáte uhradenú validačnú známku na nasledujúci AR v zmysle pokynov zaslaných počas prázdnin (viď. správa v AIS2), zápis vykonaný nebude.

 

Zápis prebieha v dvoch etapách:

  • hlavný zápis študentov vyšších rokov štúdia sa realizuje od 13. - 14. 9. 2021 (v súlade s harmonogramom zápisu) od 8:30 do 14:30 s obednou prestávkou;
  • zmeny v zápise predmetov (v súlade so študijným poriadkom) možno realizovať najneskôr do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra. Po tomto termíne sa systém zápisu uzavrie.

Po definitívnom zvolení si predmetov, sa dostavte na študijné oddelenie, kde podpíšete Protokol o študijnom pláne na príslušný semester, resp. akademický rok, čím definitívne ukončíte zápis. V prípade vykonania ďalších zmien počas doplňujúceho zápisu v letnom semestri, ste povinní túto skutočnosť zaprotokolovať, t. j dostaviť sa na študijné oddelenie a podpísať Protokol o zmene študijného plánu.

Zápisom predmetov z ponuky  EBF UK do zápisného listu ste automaticky zaradený aj do rozvrhu, nakoľko predmety sú ponúkané iba v jednom termíne. V prípade zápisu predmetu z inej fakulty sa musíte na daný predmet prihlásiť aj do rozvrhu príslušnej fakulty.

Systém AIS2 je prístupný na URL adrese: https://moja.uniba.sk/

Na uvedenej stránke máte k dispozícii aj užívateľské príručky AIS2 pre študentov.

Každému študentovi je taktiež pridelený univerzitný email. Prihlasovacie meno a heslo sú totožné s prihlasovacími údajmi do AIS2, ktoré ste obdržali v rozhodnutí o prijatí. Informácie o štúdiu Vám budú zasielané výhradne na Váš univerzitný e-mail a tiež do správy v AIS2.

Prihlásiť sa na univerzitný email môžete prostredníctvom Vašich prihlasovacích údajov na adrese: https://moja.uniba.sk/

Dôležité upozornenie!

Skontrolujte si stav Vášho zápisu ešte pred ukončení obdobia na realizáciu zmien (do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra) a ak tam niečo nie je v poriadku, korigujte. Neskoršie žiadosti o zmenu v zápise neakceptujeme!