Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti so špecifickými potrebami

Vážení študenti,

od akademického roku 2014/2015 vstúpil do platnosti Vnútorný predpis č. 23/2014 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých študentov so špecifickými potrebami, aby najneskôr do konca septembra príslušného akademického roku priniesli na študijné oddelenie vyplnenú Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a špecialistom potvrdený formulár, ktorý je súčasťou smernice a týka sa ich konkrétneho znevýhodnenia alebo poruchy.

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami (príloha č. 5 smernice)

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení (príloha č. 2 smernice)

Potvrdenie o poruchách učenia (príloha č. 3 smernice)

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby (príloha smernice č. 6)