Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Vážení študenti,

v nadväznosti na prijatie mimoriadnych protiepidemiologických opatrení na Univerzite Komenského v Bratislave a  v úzkej spolupráci s rektorátom Univerzity Komenského sme pristúpili k úprave harmonogramu štúdia v letnom semestri AR 2019 - 2020 na EBF UK, vrátane harmonogramu štátnych skúšok. Prosím venujte jeho štúdiu pozornosť, termíny a zmeny v ňom zverejnené sú pre všetkých záväzné. O ďalších úpravách štátnych záverečných skúšok Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať.

Aktualizovaný harmonogram nájdete na priloženom linku.

Implementácia komplexnej akreditácie, vrátane modifikácie štátnej skúšky

Vážení študenti,

v roku 2015 prebehla komplexná akreditácia všetkých študijných programov uskutočňovaných na Univerzite Komenského, ktorá priniesla aj niekoľko zásadných zmien týkajúcich sa štruktúry jednotlivých študijných programov s nutnosťou ich implementácie do systému štúdia.

1/ Podľa študijných plánov reakreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov budú študovať študenti, ktorí sa v akademickom roku 2015/2016 zapísali:

o   do prvého až šiesteho semestra v spojenom študijnom programe evanjelická teológia.

o   do prvého roka štúdia bakalárskeho študijného programu evanjelická teológia
so zameraním na sociálnu pomoc (denná forma)

o   ostatní študenti študujúci vo všetkých študijných programoch doštudujú podľa starej štruktúry študijných programov, okrem modifikovaných podmienok stanovených pre ukončenie štúdia.

2/ Opakovaný zápis a absolvovanie predmetu, ktorý sa už nerealizuje odporúčame riešiť v súčinnosti s príslušnou katedrou a prodekanom pre vzdelávaciu činnosť (predmet, ktorý sa v danom akademickom roku neotvára z dôvodu reakreditácie študijného programu, študent absolvuje vo forme príbuzného kurzu z nového študijného plánu, ktorý je obsahovým ekvivalentom pôvodného predmetu).

3/ Zmena podmienok upravujúcich vykonanie štátnej skúšky: štátnu skúšku môže študent vykonať, ak získal minimálne toľko kreditov, aby po získaní kreditov za štátnu skúšku mal počet kreditov potrebný na riadne ukončenie štúdia (v bakalárskych programoch 180 kreditov, v magisterských programoch 120 kreditov a v spojenom magisterskom študijnom programe 300 kreditov).

4/ V súlade s ustanoveniami platného zákona o vysokých školách a s účinnosťou od akademického roka 2015/2016 získava študent za každý úspešne absolvovaný predmet štátnej skúšky kredity, ktoré sa započítavajú do celkového počtu kreditov potrebných na riadne ukončenie štúdia. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky a ich kreditovej dotácii nájdete v AIS2, ako i na webovom portáli fakulty.

5/ V akademickom roku 2015/2016 sa vo všetkých stupňoch štúdia ruší predmet Záverečná práca. Pôvodný predmet Záverečná práca bude tvoriť spolu s obhajobou záverečnej práce jeden predmet štátnej skúšky: v magisterskom a spojenom magisterskom študijnom programe to bude predmet „Obhajoba diplomovej práce“, v bakalárskych študijných programoch „Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce“.

6/ Vo všetkých študijných programoch v bakalárskom stupni štúdia sa v akademickom roku 2015/2016 mení koncepcia štátnej skúšky. Jediným predmetom štátnej skúšky bude predmet „Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce“, za ktorej úspešné absolvovanie študent získa 12 kreditov. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je i naďalej absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 168 kreditov za celé obdobie štúdia.

7/ V magisterskom študijnom programe evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci sa v akademickom roku 2015/2016 štruktúra predmetov štátnej skúšky nemení. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 94 kreditov za celé obdobie štúdia.

8/ V magisterskom študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii sa v akademickom roku 2015/2016 mení štruktúra predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne-voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 94 kreditov za celé obdobie štúdia.

 9/ V spojenom magisterskom študijnom programe evanjelická teológia sa v akademickom roku 2015/2016 mení štruktúra predmetov štátnej skúšky. Bližšie informácie o jednotlivých predmetoch štátnej skúšky nájdete v AIS2 ako i na webovom portáli fakulty. Podmienkou pripustenia k štátnej skúške je absolvovanie predpísaného študijného plánu (t.j. absolvovanie všetkých povinných a povinne voliteľných predmetov v predpísanej skladbe) a získanie minimálne 274 kreditov za celé obdobie štúdia.

 10/ Študenti v nadštandardnej dĺžke štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2015/2016 študovať iba z dôvodu neúspešného absolvovania povinného predmetu „Záverečná práca“, ukončia štúdium podľa pravidiel planých od 1. 9. 2015. Školné vyrubené za nadštandardnú dĺžku štúdia sa v takomto prípade bude posudzovať ako opakovaný zápis predmetu.

11/ Študenti, ktorí opakujú niektorý z predmetov štátnej skúšky, ukončia svoje štúdium podľa pravidiel platných do 31. 8. 2015, včítane skladby predmetov štátnej skúšky.

Predmety štátnej skúšky

Obsahová náplň  jednotlivých predmetov štátnej skúšky (okruh otázok) ako i literatúra sú uvedené v informačných listoch príslušných predmetov štátnej skúšky.  Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2.

 

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce

  

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

Obhajoba diplomovej práce

Kresťanská viera v pluralitnej spoločnosti

Manažment sociálnej inštitúcie

Supervízia v kontexte sociálnych služieb

 

Študijný program: evanjelická teológia 

Obhajoba diplomovej práce

Aplikovaná teológia (písomná a ústna časť)

Biblická teológia

Systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii – bakalársky program

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo na partnerskej fakulte v závislosti od témy bakalárskej práce)

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii - magisterský program 

Obhajoba diplomovej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo na partnerskej fakulte v závislosti od témy diplomovej práce)

Biblická a systematická teológia

Praktická teológia

+ predmety štátnej skúšky druhého aprobačného predmetu na partnerskej fakulte

Doklady o ukončení štúdia v anglickom jazyku

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vysokoškolský zákon“), je možné v súlade s novelizovanými ustanoveniami § 68 vysokoškolského zákona vydávať doklady o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku na základe osobitej žiadosti študenta, ktorá musí byť podaná do riadneho ukončenia štúdia (t.j. najneskôr v deň štátnej skúšky).

Dvojjazyčné (len slovenčina a angličtina) doklady o ukončení štúdia sú na základe žiadosti vydávané bez poplatku.

Dodatočne doklady absolventovi o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku vydané nebudú!

 

Slávnostná promócia absolventov a prevzatie dokladov o štúdiu

Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutoční dňa 12. júla 2021 o 9:00 hod v Aule UK na Šafárikovom námestí. Zmena programu vyhradená.

Neúčasť na promócii je nutné nahlásiť na študijné oddelenie EBF UK.

V stanovený deň promócií sa prosím dostavte do Auly UK, hodinu pred termínom slávnostnej promócie a samozrejme požiadavkou je, aby ste prišli na túto slávnostnú udalosť v spoločenskom oblečení. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní.

Dress code:

Slávnostná promócia je akademickým obradom a má svoje pravidlá.

Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti výnimočnosti promócie. Slávnostné formálne oblečenie je podmienkou účasti na promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.

Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

V prípade, že sa absolvent nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na slávnostnú promóciu, doklady si môže prevziať po obdržaní oznámenia študijného oddelenia EBF UK na OV RUK v úradných hodinách.

V čase trvania promócií sa doklady o absolvovaní štúdia, mimo slávnostných akademických obradov, nevydávajú.

Na základe aktuálnej smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb, sú všetci absolventi fakulty povinní najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka si prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Ak si ich absolventi študijných programov neprevezmú, bude vydanie dokladov o absolvovaní štúdia po tomto dátume spoplatnené sumou 10 € za každý, aj začatý mesiac, ktorú zaplatí absolvent do pokladne UK.

<output>ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.</output>