Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Vážení študenti,

štátne skúšky a konajú v súlade s aktuálnym harmonogramom štúdia.

Prihlásenie na štátnu skúšku:

  • pred odovzdaním prihlášky na štátnu skúšku musíte mať v AIS2 zapísané hodnotenia zo všetkých predmetov,
  • vyplniť, podpísať prihlášku a doručiť na študijné oddelenie (možné aj e-mailom),
  • prihlásenie sa na obhajobu záverečnej práce je podmienené jej odovzdaním do termínu stanoveného aktuálnym harmonogramom štúdia,
  • po doručení prihlášky, Vám zaevidujeme štátnicové predmety do AIS2,
  • harmonogram štátnej skúšky (zaradenie) nájdete v AIS2 po ukončení prihlasovania sa.

Písomná časť štátnej skúšky:

Informácie obdržíte e-mailom od prodekana pre vzdelávaciu činnosť EBF UK po ukončení prihlasovania sa.

Predmety štátnej skúšky

Obsahová náplň  jednotlivých predmetov štátnej skúšky (okruh otázok) ako i literatúra sú uvedené v informačných listoch príslušných predmetov štátnej skúšky.  Informačné listy sú dostupné v akademickom informačnom systéme AIS2.

 

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce

  

Študijný program: evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

Obhajoba diplomovej práce

Kresťanská viera v pluralitnej spoločnosti

Manažment sociálnej inštitúcie

Supervízia v kontexte sociálnych služieb

 

Študijný program: evanjelická teológia 

Obhajoba diplomovej práce

Aplikovaná teológia (písomná a ústna časť)

Biblická teológia

Systematická teológia, dejiny kresťanstva a filozofie

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii – bakalársky program

Kolokviálna obhajoba bakalárskej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo na partnerskej fakulte v závislosti od témy bakalárskej práce)

 

Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii - magisterský program 

Obhajoba diplomovej práce (obhajoba sa koná na EBF UK alebo na partnerskej fakulte v závislosti od témy diplomovej práce)

Biblická a systematická teológia

Praktická teológia

+ predmety štátnej skúšky druhého aprobačného predmetu na partnerskej fakulte

Doklady o ukončení štúdia v anglickom jazyku

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vysokoškolský zákon“), je možné v súlade s novelizovanými ustanoveniami § 68 vysokoškolského zákona vydávať doklady o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku na základe osobitej žiadosti študenta, ktorá musí byť podaná do riadneho ukončenia štúdia (t.j. najneskôr v deň štátnej skúšky).

Dvojjazyčné (len slovenčina a angličtina) doklady o ukončení štúdia sú na základe žiadosti vydávané bez poplatku.

Dodatočne doklady absolventovi o ukončení štúdia v inom ako štátnom jazyku vydané nebudú!

 

Slávnostná promócia absolventov a prevzatie dokladov o štúdiu

Slávnostná promócia absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia sa uskutoční dňa (UPRESNÍME) v Aule UK na Šafárikovom námestí. Zmena termínu vyhradená.

Neúčasť na promócii je nutné nahlásiť na študijné oddelenie EBF UK.

V stanovený deň promócií sa prosím dostavte do Auly UK, hodinu pred termínom slávnostnej promócie a samozrejme požiadavkou je, aby ste prišli na túto slávnostnú udalosť v spoločenskom oblečení. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní.

Na promóciách budú k dispozícii vstupenky v zmysle nasledovného: 4 ks vstupenky dostane zdarma každý absolvent štúdia, ktorý sa zúčastní promócie. Nad rámec predmetného počtu zúčastnených budú k dispozícii ďalšie vstupenky za poplatok 2,- EUR, ktoré bude možné zakúpiť priamo na mieste, a to pred vstupom do Auly UK v čase už cca 1 hodinu pred plánovaným termínom promócie.

Dress code:

Slávnostná promócia je akademickým obradom a má svoje pravidlá.

Absolventi musia mať slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti výnimočnosti promócie. Slávnostné formálne oblečenie je podmienkou účasti na promócii.

Pre absolventov je povinný oblek/nohavice a sako a košeľa s viazankou a zavreté formálne topánky.

Pre absolventky sú to šaty alebo kostým (vhodnejšia je tmavá farba, osobitne na magisterské promócie) a formálne topánky. Vylúčené a nevhodné je oblečenie s odhalenými ramenami, sukne kratšie ako 10 cm nad kolená, hlboké výstrihy, lesklé, alebo priehľadné materiály.

Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

V prípade, že sa absolvent nemôže z vážnych dôvodov dostaviť na slávnostnú promóciu, doklady o ukončení štúdia si môže prevziať osobne po e-mailovej dohode s príslušným referentom fakulty na OV RUK.

Na základe aktuálnej smernice rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb, sú všetci absolventi fakulty povinní najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka si prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu). Ak si ich absolventi študijných programov neprevezmú, bude vydanie dokladov o absolvovaní štúdia po tomto dátume spoplatnené sumou 10 € za každý, aj začatý mesiac, ktorú zaplatí absolvent do pokladne UK.