Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Vážení študenti,

výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v príslušnom akademickom roku určuje aktuálna smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora UK“). Výška školného a vybraných poplatkov na EBF UK v Bratislave je konkretizovaná v prílohe č. 11 smernice rektora UK. 


Poplatky za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium

Študenti, ktorým vznikne povinnosť platiť školné podľa článku 2 smernice rektora UK (prekročená štandardná dĺžka štúdia, resp. súbežné štúdium) platia ročné školné v dennej aj externej forme štúdia v študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia vo výške 1080,- €. Ročné školné študent zaplatí v súlade s ustanoveniami smernice rektora UK bezhotovostne prevodom na účet fakulty alebo poštovou poukážkou v dvoch rovnakých splátkach v termínoch:

  • do 30. novembra príslušného roku
  • do 28. februára príslušného roku

Kontaktné údaje pre platbu:

IBAN:

SK48 8180 0000 0070 0031 8109 

konštantný symbol:

0308

špecifický symbol:

UOČ

variabilný symbol:

004

správa pre prijímateľa:

meno a priezvisko študenta

Na základe čl. 8 smernice rektora UK študent môže požiadať o odpustenie alebo zníženie školného v akademickom. Písomnú žiadosť študent predkladá dekanovi EBF UK, ktorý ju so svojím stanoviskom postupuje rektorovi UK. Študent môže podať písomnú žiadosť
o odpustenie alebo zníženie školného najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia
o povinnosti zaplatiť školné. Študent je povinný k žiadosti priložiť všetky požadované doklady (podľa článku 8 ods. 9 smernice rektora UK).

Podmienky odpustenia alebo zníženia školného rektorom UK sú definované v čl. 8 smernice rektora UK.

V žiadosti nezabudnite uviesť presnú adresu, na ktorú Vám bude zaslané rozhodnutie rektora UK ako aj presný dôvod odpustenia alebo zníženia školného (uviesť odsek a písmeno čl. 8 smernice rektora UK).

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať študijné oddelenie EBF UK (mokosova(at)fevth.uniba.sk).

Poplatky za externé štúdium

Externá forma štúdia je na EBF UK spoplatnená a školné sa viaže na všetky roky počas štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pre študentov prijatých v danom akademickom roku.

Školné je splatné v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 95% ročného školného je splatná
v deň zápisu na štúdium a druhá splátka vo výške 5 % ročného školného je splatná do 28. februára príslušného roku.

Kontaktné údaje pre platbu:

IBAN:

SK48 8180 0000 0070 0031 8109 

konštantný symbol:

0308

špecifický symbol:

UOČ

variabilný symbol:

002

správa pre prijímateľa:

meno a priezvisko študenta

Poplatky za rigorózne konanie

Výška poplatku za rigorózne konanie na EBF UK v Bratislave v príslušnom akademickom roku je stanovená v súlade s aktuálnou smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej len „smernica rektora UK“). Výška školného a vybraných poplatkov na EBF UK v Bratislave je konkretizovaná v prílohe č. 11 smernice rektora UK. 

Poplatok za Rigorózne konanie je potrebné uhradiť až po doručení oznámenia o prijatí na účet EBF UK:

IBAN:

SK22 8180 0000 0070 0008 4613

konštantný symbol:

0308

variabilný symbol:

003

suma:

510 eur

správa pre prijímateľa:

RIGO a priezvisko uchádzača