Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Vážení študenti,

prvé dva týždne výučbovej časti semestra sú prednostne určené pre prezenčné vyučovanie predmetov, ktoré nie je možné/je zložité absolvovať dištančne - biblické jazyky a cvičenia z praktickej teológie. Pri tvorbe rozvrhu sme však našli dostatok miesta aj pre iné predmety, ktoré nebudú kolidovať s prednostnými predmetmi. Z uvedeného dôvodu sú rozvrhy tri, pre prvý týždeň, druhý týždeň a následne od tretieho týždňa. Výučba bude nateraz prebiehať prezenčne, o prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Rozvrh na zimný semester 2021/2022 pre externé štúdium

Návod na použitie rozvrhu

 

Rozvrh je vytvorený v XLS formáte. K jeho prezeraniu potrebujete program Microsoft Office Excel. 

Každý študijný program má v tabuľke rozvrhu svoj vlastný list [tab] a legendu s vysvetlivkami, vrátane poznámok. Farebne sú rozlíšené predmety jednotlivých katedier, prípadne jednotlivých pedagógov, aby bol rozvrh prehľadnejší. V každej tabuľke sú ukotvené priečky, aby sa prostredníctvom pracovnej posuvnej lišty dalo pohodlne v rozvrhu posúvať vo vertikálnej, i v horizontálnej rovine, pričom budú stále zobrazené potrebné časti tabuľky (dni, semestre štúdia, prípadne stupeň študijného programu v horizontálnej rovine, hodiny dňa vo vertikálnej rovine).

Odporúčame stiahnuť si rozvrh až po začiatku semestra, keď už bude zrejmé, že v ňom nebudú vykonané žiadne úpravy.

Vážení študenti,všetky zapísané a neotvorené kurzy Vám budú automaticky vyškrtnuté zo zápisného listu.