Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mesiac otvorených dverí

Február na EBF UK
(dohodnite si individuálny termín; prezentácia možná aj online)

www.fevth.uniba.sk

mokosova@fevth.uniba.sk

TEOLÓGIOU SA TO ZAČÍNA

Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou) aj evanjelickú teológiu so zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie.

VÍTAME ROZMANITOSŤ

Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, ale aj záujemcov o štúdium bez vyznania. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských cirkvách, ale i v humanitných organizáciách.

DLHOROČNÉ KONTAKTY SO ZAHRANIČÍM

Význam EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to mnohé kontakty s Európou a USA, kam pravidelne vysielame našich študentov na zahraničné pobyty a stáže. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky.

TEOLÓGIOU ZA „BOŽSKÚ“ BUDÚCNOSŤ

EBF UK slúži spoločnosti aj formou online duchovného poradenstva. Pôsobí u nás študentský Spolok Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý vydáva časopis Evanjelický teológ a organizuje viacero celofakultných podujatí, napr. Lutherfest, Fakultný majáles, Šachový turnaj a pod. Naši študenti majú aj vlastný spevácky zbor ICHTHYS a podieľajú sa aj na aktivitách cirkevných zborov v Bratislave.