Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Absolvent

Registratúrne stredisko

EBF UK v rámci správnej agendy a dožiadaní občanov vo veciach potvrdení doby štúdia,získania kópií vysvedčení o štátnej záverečnej skúške, výpisov zo študijných plánov a výpisov študijných výsledkov vybavuje absolventov i poslucháčov na základe písomnej žiadosti.

Žiadosť je potrebné zaslať na poštovú adresu EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na  adresu: mokosova(at)fevth.uniba.sk.

Všetky žiadosti musia obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko
  • rodné priezvisko
  • dátum a miesto narodenia
  • fakulta, na ktorej žiadateľ študoval
  • rok ukončenia štúdia
  • dôvod žiadosti
  • poštová adresa, na ktorú treba zaslať žiadaný výpis študijných výsledkov

Poplatky za vystavenie dokladov hradí žiadateľ v súlade s platnou smernicou rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave, v aktuálnom akademickom roku.

Identifikačné údaje prijímateľa:

IBAN: SK22 8180 0000 0070 0008 4613

Variabilný symbol: 159

Do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko žiadateľa.

SWIFT: SPSRSKBA

Názov a adresa sprostredkujúcej banky: Štátna pokladnica, Radlinského 23, 810 05 Bratislava

Názov príjemcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Žiadosti na stiahnutie

 

Na základe príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2010 zo dňa 13. januára 2010 o vydávaní odpisov diplomov, prechádza z pôsobnosti Oddelenia študijných veci Rektorátu UK do pôsobnosti Archívu UK:

  • agenda spojená s vydávaním odpisov vysokoškolských diplomov bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia
  • agenda spojená s vydávaním odpisov diplomov o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku
  • agenda spojená s vydávaním potvrdenia o oprávnení používať akademický titul "magister".