Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

EBF UK v Bratislave  nadväzuje svojou činnosťou na vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Význam EBF UK v Bratislave presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Akreditované študijné programy na EBF UK

Bakalárske a magisterské štúdium v slovenskom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

spojený magisterský

(1.+ 2. stupeň)

denná

5

Mgr.

evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

bakalársky

(1. stupeň)

denná/externá

3/4

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo histórie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo filozofie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo geografie

bakalársky

(1. stupeň)

denná

3

Bc.

evanjelická teológia so zameraním na riadenie  sociálnej pomoci

magisterský

(2. stupeň)

denná/externá

2/3

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo histórie

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

učiteľstvo náboženskej výchovy  a učiteľstvo pedagogiky

magisterský

(2. stupeň)

denná

2

Mgr.

 

Externá forma štúdia je v zmysle § 92 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnená.

 

Bakalárske a magisterské štúdium v anglickom jazyku

Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia – denná/externá

Dĺžka štúdia v rokoch

Udeľovaný titul

evanjelická teológia

spojený magisterský

(1.+ 2. stupeň)

denná

5

Mgr.

 

Štúdium v anglickom jazyku  je v zmysle § 92 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) spoplatnené.


Evanjelická teológia - spojený magisterský študijný program

Profil absolventa:

Absolvent spojeného magisterského študijného programu evanjelická teológia je pripravený samostatne pracovať s hebrejským textom Starej zmluvy a gréckym textom Novej zmluvy, analyzovať jednotlivé tvary, prekladať ich. Má potrebné hermeneutické znalosti potrebné na pochopenie biblického textu v jeho pôvodnom kontexte (Sitz im Leben), je schopný abstrahovať posolstvo biblických textov, aplikovať ich do konkrétnej situácie jednotlivca, cirkevného zboru a spoločnosti. Pozná cirkevné dejiny vlastnej cirkvi, tiež všeobecné (svetové) cirkevné dejiny; pozná veľké svetové teologické školy a systémy (systematická teológia), teologické učenie dokáže tvorivo aplikovať v súčasnej situácii. Absolvent pozná všeobecné etické a teologicko – etické systémy; dokáže zaujať stanovisko k súčasným etickým problémom. Dokáže sa aktívne zapojiť do diskusie o problémoch klasických a súčasných filozofických systémov. Je kompetentný pripraviť a viesť služby Božie, pripraviť a predniesť kázeň, konať kazuálne obrady, tvorivo vyučovať náboženstvo na všetkých stupňoch a typoch škôl, viesť pastorálne rozhovory a poskytovať pastorálne poradenstvo; to všetko v kontexte poznania cirkevnoprávnych úprav Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. 

Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu evanjelická teológia je v závislosti od snahy, vnútornej motivácie, komunikačných schopností, empatie a ďalších predpokladov schopný vykonávať duchovnú službu v protestantských cirkvách na všetkých stupňoch cirkevnej organizácie (kaplán, neskôr farár, senior, biskup), ako aj na miestach špecializovanej duchovnej služby, ktoré zriaďujú cirkvi pôsobiace v SR v školách (duchovní správcovia – spirituáli), v nemocniciach (nemocničný kaplán), vo väzniciach, v Ozbrojených silách SR, v Policajnom zbore SR ...

K schopnosti výkonu uvedených zručností a kompetencií vedú povinné a povinne-voliteľné predmety jadra študijného programu, duchovná formácia, ako i všetky prakticky zamerané praktické cvičenia, vykonávané pod vedením fakultou a Evanjelickou cirkvou poverených pedagógov, spirituálov a ďalších pracovníkov EBF UK.

Učiteľstvo náboženskej výchovy - bakalársky študijný program

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Získal základný náhľad do problematiky edukačných vied a spoločenských a legislatívnych súvislostí výchovy a vzdelávania, získal základy digitálnej a psychologickej gramotnosti učiteľa.

V oblasti predmetovej aprobácie náboženskej výchovy v kombinácii získal základný prehľad  v  poznaní Biblie  (Starej i Novej zmluvy), prístupov k výkladu Biblie, dejín kresťanskej cirkvi (všeobecné cirkevné dejiny, domáce cirkevné dejiny). Prehľadom v oblasti systematickej teológie v kombinácii s katechetickými, nábožensko-pedagogickými a pastorálnymi zručnosťami, ako i hymnologickou a hudobnou prípravou absolvent získal všeobecný rozhľad v oblasti kresťanskej výchovy. Získané vedomosti, zručnosti, ako i hodnotové postoje dokáže tvorivo využívať k plánovaniu a realizácii voľnočasových, školských mimovyučovacích a mimoškolských kresťanských aktivít, či klubov. Môže sa uplatniť ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii je predovšetkým pripravený pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Môže sa však uplatniť aj ako pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, ako pomocný učiteľ na detských besiedkach, kresťanských kluboch, či iných misijných a katechetických aktivitách cirkvi, animátor voľného času, alebo pracovník štátnej a verejnej správe.

Učiteľstvo náboženskej výchovy - magisterský študijný program

Profil absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy je spôsobilý vykonávať samostatne profesiu učiteľa na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Dokáže projektovať, realizovať a reflektovať edukačné činnosti v rámci svojej predmetovej špecializácie. Vie tvoriť edukačné a metodické materiály aj s podporou digitálnych technológií. Má vedomosti a skúsenosti v oblasti metodológie výskumu v edukačných vedách všeobecne a v rámci didaktiky svojich predmetových špecializácií.

V oblasti predmetovej aprobácie učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii získal vedomosti i zručnosti, ktoré mu umožňujú samostatne plánovať a realizovať a evaluovať vyučovanie predmetu Náboženská výchova na všetkých stupňoch a typoch škôl.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent magisterského študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy v kombinácii v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy sa môže uplatniť ako učiteľ náboženskej výchovy v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, v cirkevných vzdelávacích programoch, ako metodik predmetu náboženská výchova, animátor voľného času, či špecializovaný pracovník verejnej a štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.   

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc - bakalársky študijný program

Profil absolventa:

Štúdium evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc ponúka odborné teologické, pedagogické, psychologické, sociálne a organizačno-právne  vedomosti pre sociálnu pomoc. Ponúka pochopenie sociálno-diakonickej problematiky ako oblasti praktickej teológie a odbornosť v sociálnych a špeciálno-pedagogických úlohách,  ako i základné zručnosti pri opatrovaní chorých a dlhodobo bezvládnych, v kombinácii s terapeutickými zručnosťami. Absolvent bakalárskeho štúdia  evanjelickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc je pripravovaný tak, aby mohol prijať zamestnanie v oblasti sociálnej pomoci, ktoré organizujú cirkvi, štát, samosprávy, alebo súkromní poskytovatelia sociálnych služieb, či občianske združenia a organizácie neziskového sektoru. Cieľom programu je tiež pripraviť úspešných absolventov na možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdia – v študijnom programe evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bakalárskeho študijného programu bude môcť prevziať zodpovednosť za vedenie diakonického strediska zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby. V rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení.

Absolvent študijného programu evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc získa praktické schopnosti: 

• prevziať zodpovednosť za vedenie zborovej diakonie s viacerými úlohami ambulantnej, opatrovateľskej služby, či terénnej služby.

• v rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení v starostlivosti o deti, o starších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré boli zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych sociálnych zariadení.

• viesť pastorálne poradenstvo v prostredí protestantských cirkví

• vykonávať misijnú a misijno-sociálnu prácu

• pôsobiť ako animátor voľného času

• v rámci práce s klientom pracovať ako terénny pracovník a rodinný poradca pre sociálnu problematiku, prácu s mládežou, starými a bezvládnymi a ostatnými ľuďmi odkázanými na pomoc .

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci - magisterský študijný program

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu evanjelická teológa so zameraním na riadenie sociálnej pomoci získal štúdiom základné teologické vzdelanie, ktoré je rozšírené o kompetencie riadenia a manažovania  organizácií a programov sociálnej pomoci. Absolvent pozná učenie Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, má prehľad v oblasti evanjelickej etiky a manažmentu. Dokáže riadiť skupiny ľudí, prispôsobiť sa prostrediu rôznych organizácií a zvláštností prostredí. Je pripravený identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach, schopný zosúlaďovať úsilie pracovných skupín, navrhovať praktické riešenia na úrovni organizácie. Rozumie zmenám v organizácii, má prierezové znalosti o manažmente sociálnej organizácie, dokáže sa orientovať v prostredí organizácií poskytujúcich sociálne služby a v prostredí cirkvi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa vďaka získaným poznatkom, schopnostiam a kompetenciám po ukončení štúdia môže uplatniť ako pracovník v oblasti riadenia služieb sociálnej pomoci na rôznych úrovniach v prostredí diakonie, charity, v zariadeniach štátu, súkromného i neziskového sektora, v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

V oblasti cirkvi sa predpokladá jeho uplatnenie predovšetkým na poli diakonie a kresťanskej charity. Takto pripravený, vnútorne pre službu motivovaný absolvent by mal byť schopný diakonickú organizáciu riadiť, rozvíjať, hľadať a nachádzať nové možnosti služby v lokálnom kontexte. Po analýze sociálnej situácie mikroregióniu by mal byť schopný zorganizovať a vybudovať diakonický program, či organizáciu poskytujúcu sociálne služby. V oblasti terénnej sociálnej (príp. diakonickej) služby je pripravený viesť a koordinovať tím pracovníkov. Absolvent sa dokáže obdobne uplatniť i v kontexte ostatných poskytovateľov sociálnych služieb (súkromný, štátny).

Evanjelická teológia - doktorandský študijný program

Profil absolventa:

Absolvent 3. stupňa štúdia v študijnom programe evanjelická teológia ovláda metódy výskumu v  oblastiach evanjelickej teológie (Stará zmluva, Nová zmluva, cirkevné dejiny, systematická teológia, praktická teológia, filozofia a religionistika) podľa svojej špecializácie. Je schopný samostatne vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti evanjelickej teológie.

Teoretické vedomosti:

- ovláda zásady vedeckej práce,

- je schopný samostatného výskumu a prinášania vlastných riešení problémov.

Praktické zručnosti:

- je schopný sledovať a analyzovať súčasný stav a trendy najnovšieho výskumu doma a v zahraničí a aplikovať jeho výsledky na riešenie aktuálnych odborných problémov.

Doplňujúce znalosti: 

- dokáže vedecky a systémovo spolupracovať s príbuznými študijnými odbormi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent tretieho stupňa štúdia evanjelickej teológie pozná súčasný stav bádania v oblasti evanjelickej teológie podľa svojho zamerania v jeho biblických, systematicko-teologických a cirkevno-dejinných súvislostiach,
s ohľadom na teológiu a prax Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, prípadne širších ekumenických súvislostí.

Absolvent doktorandského štúdia je schopný získané poznatky inovatívnym spôsobom aplikovať na riešenie naliehavých otázok v oblasti evanjelickej teológie, duchovného života a spirituality v kontexte kresťanských tradícií. Je schopný predkladať analýzy a odborné riešenia teologických problémov v kontexte vzťahov cirkvi a spoločnosti.

Metodologicky pripravený, kritického myslenia schopný, širšími a hlbšími oblasťami poznania v odbore vybavený absolvent  sa môže uplatniť ako učiteľ na vysokých školách, samostatný vedecký pracovník v oblasti výskumu v odbore evanjelická teológia a jej príbuzných odboroch, vo vzdelávacích a výskumných inštitúciách, ktorých zriaďovateľom sú kresťanské cirkvi a v štátnych inštitúciách činných v oblasti kultúry a duchovného života. 

Vitajte na EBF UK