Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uznávanie dokladov zo štúdia v zahraničí


<output>Všetky potrebné informácie nájdete TU.</output>

Uznávanie dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Všetky potrebné informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní 1. a 2. stupňa nadobudnutých na zahraničných vysokých školách nájdete TU.

Uznávanie dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní

Každý uchádzač, ktorý úspešne ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je pri podaní prihlášky na bakalárske štúdium na Univerzitu Komenského v Bratislave, povinný predložiť Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov, ktoré získal v zahraničí s výnimkou dokladov získaných v Českej republike.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva Okresný úrad v sídle kraja v SR, príslušný podľa miesta pobytu žiadateľa alebo podľa sídla fakulty, ak žiadateľ nemá udelený pobyt v SR, v zmysle § 36 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní
a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon"). 

Užitočné linky:

MV SR - odbor školstva Okresného úradu Bratislava

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Akademické uznávanie dokladov o vzdelaní


Žiadosť o uznanie dokladov v zmysle § 36 obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

c) predmet žiadosti,

d) názov a adresu uznanej strednej školy, ktorá doklad o vzdelaní vydala,

e) rok ukončenia štúdia,

f) podpis žiadateľa.

 

K podaniu žiadosti v zmysle § 36 ods. 1 a 2 zákona je potrebné doložiť: 

- kópiu dokladu totožnosti,

- osvedčenú kópia dokladu o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského

jazyka,

- výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach, s prekladom do slovenského jazyka,

- potvrdenie uznanej strednej školy o rozsahu praktického vyučovania, ak ide o stredné odborné  vzdelanie   alebo úplné stredné odborné vzdelanie,

- overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom štátu  pôvodu príslušným na jeho overenie (apostilla),

- doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka.


Automatické uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu

Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.
 

Žiadosť obsahuje:

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa,

c) predmet žiadosti,

d) názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala,

e) rok ukončenia štúdia,

f) podpis žiadateľa.
 

K podaniu žiadosti o automatické uznanie dokladov v zmysle § 39 ods. 2 a 3 zákona je potrebné predložiť:

- kópiu dokladu totožnosti

- osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní, s prekladom do slovenského jazyka

 

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad príloh žiadosti do štátneho jazyka.

 

Prehľad Bilaterálnych dohôd na akademické účely:

·  Zmluva č. 60/2015 Z. z. medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike, ktorá nadobudla platnosť dňa 28. marca 2015.

·   Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny
o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných
v Slovenskej republike a na Ukrajine

·   Dohoda č. 3/2006 Z. z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní časti štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

·   Dohoda č. 143/2005 Z. z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva.

·    Dohoda č. 123/2000 Z. z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike.

·    Dohoda č. 328/2000 Z. z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných
v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

·    Dohoda č. 236/1999 Z. z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných
v Slovenskej republike a v Rumunsku.

 

Legislatívne predpisy:

·   Vyhláška č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania

·     Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·   Vyhláška č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov

·   Oznámenie č. 129/2006 Z. z. o vyhlásení Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

·   Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

·   Dohovor 213/2002 Z. z. Oznámenie ministerstva zahraničných vecí SR – dohovor
o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín

·    Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·    Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Zoznam právnych predpisov upravujúcich činnosť Strediska na uznávanie dokladov
o vzdelaní nájdete TU.