Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty

Vice Dean for Science, International Relations and Development

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť