Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby dekana 2022 - stream MS Teams

Verejné zasadnutie AS EBF UK k voľbe dekana

Vážené členky, členovia AS EBF UK, Akademickej obce (AO) EBF UK v Bratislave,

pozývame Vás na verejné zasadnutie AS EBF UK na 18.02.2021, t.j. na piatok o 10:00 hod., ktoré sa uskutoční v aule EBF UK prezenčne pre členov AS EBF UK a online formou pre členov AO EBF UK prostredníctvom linkov zverejnených na úradnej výveske EBF UK. Ústredným bodom rokovania bude verejné predstavenie kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave a následná tajná voľba členmi AS EBF UK. Všetci členovia AO EBF UK budú môcť prostredníctvom linku uvedeného na úradnej výveske fakulty klásť kandidátovi na funkciu dekana písomné otázky po predstavení jeho volebných téz. 

Pozvánka a program

Online pripojenie členov akademickej obce na verejné zasadnutie Akademického senátu EBF UK

Možnosť kladenia otázok kandidátovi na funkciu dekana EBF UK písomnou formou počas verejného zasadnutia Akademického senátu EBF UK