Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy EBF UK 2014

  • Odkaz na súbor ikonky pre 1-2014.pdf1-2014.pdfVnútorný predpis č. 1/2014 - Kritériá EBF UK v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“nadobúdajú platnosť dňom schválenia vo VR UK v Bratislave 3.3.2014 a účinnosť dňa 1. apríla 2014
  • Odkaz na súbor ikonky pre 2-2014.pdf2-2014.pdfVnútorný predpis č. 2/2014 - Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na EBF UK v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom schválenia VR UK v Bratislave dňa 28. 4. 2014 a účinnosť dňom 1. 5. 2014
  • Odkaz na súbor ikonky pre 3-2014.pdf3-2014.pdfVnútorný predpis č. 3/2014 - Zabezpečenie kvality vzdelávania, výskumu a manažmentu na EBF UK v Bratislave. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2014.
  • Odkaz na súbor ikonky pre 4_2014.pdf4_2014.pdfVnútorný predpis č. 4/2014 - Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2013 Zásady volieb do Akademického senátu EBF UK v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v AS EBF UK dňa 2. decembra 2014