Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Legislatíva EBF UK

  Právne normy upravujúce činnosť a pôsobnosť Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v  sme rozdelili do štyroch okruhov:

  1/ Vnútorné predpisy EBF UK – vnútorné predpisy fakulty rozdelené podľa kalendárnych rokov ich vydania;

  2/ Príkazy dekana EBF UK – príkazy dekana fakulty rozdelené podľa kalendárnych rokov ich vydania;

  3/ Všeobecne záväzné právne predpisy pre oblasť VŠ – výber zo zákonov, vyhlášok a opatrení pre oblasť vysokého školstva; prelink na stránku UK;

  4/ Legislatíva UK – prelink na vnútorné predpisy UK.

  Z dôvodu prehľadnosti sú vnútorné predpisy EBF UK rozdelené tak, ako je uvedené vyššie, t. j. bez zreteľa na to, ktorý orgán EBF UK ich vydal, resp. schválil.