Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatíva a dokumenty

Legislatíva EBF UK

    Na nasledujúcich stránkach Vám ponúkame sústavu vnútorných predpisov a smerníc dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Predpisy sú v každom kalendárnom roku číslované od čísla jeden podľa časového sledu ich vydávania, bez zreteľa na to, ktorý orgán EBF UK ich vydal, resp. schválil. Nájdete tu tiež link na vnútorné predpisy UK a výber všeobecno-záväzných predpisov ako sú zákony NR SR a vyhlášky MŠ SR.