Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História

Vznik Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave časovo súvisí so vznikom Univerzity Komenského v Bratislave po zrode samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike roku 1918. Podobne ako samotná Komenského univerzita, vznikla roku 1919 aj Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Prvý školský rok na nej začal 20. októbra 1919. Sídlila na Konventnej ulici č. 13, v budove niekdajšieho Evanjelického lýcea. Až 10. apríla 1934 sa fakulta stala štátnou ustanovizňou pod názvom Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave. Štát odvtedy zabezpečoval finančné prostriedky pre jej činnosť. Naďalej bola však mimo rámca Univerzity Komenského.

Fakulta bola v roku 1939 premenovaná na Slovenskú evanjelickú bohoslo- veckú fakultu. V roku 1950, ako všetky bohoslovecké fakulty v ČSSR, prešla pod správu Ministerstva kultúry.

V roku 1954 bola fakulta na štátny nátlak presťahovaná do Modry, do budovy niekdajšieho evanjelického sirotinca, kde sídlila až do konca roku 1961. V januári 1963 bola znova premiestnená do Bratislavy. V roku 1964 bolo štúdium rozšírené zo štvorročného na päťročné. V dobe násilnej ateizácie platil pre prijímanie poslucháčov na fakultu štátom určený nízky numerus clausus, ktorý nedovoľoval kvantitatívny rozvoj fakulty.

Do zväzku Univerzity Komenského sa fakulta dostala až po demokratizácii našej spoločnosti 1. júla 1990 na základe ustanovení zákona č. 172/1990 Zb., keď bol zmenený aj jej názov na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Jej sídlo bolo v nedostatočných priestoroch na Konventnej ulici č. 11. Roku 1991 získala fakulta nové priestory na Svoradovej ulici č.1 vzhľadom na podstatné zvýšenie počtu poslucháčov. Ale aj tieto priestory boli nedostatočné. Preto došlo k stavbe novej fakulty zo strany Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v rokoch 1997-1999. Od 4.októbra 1999 sa fakulta presťahovala do nových priestorov komplexu fakultných budov na Bartókovej ulici č.8 v Bratislave na Machnáči.