Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát EBF UK

Predseda:

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

 

Podpredseda:

ThDr. Dávid Benka, PhD. - za zamestnaneckú časť

Mgr. Patrícia Sára Šimková - za študentskú časť

 

Členovia – za zamestnaneckú časť AS EBF UK (v abecednom poradí):

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Mgr. Marek Neština, PhD.

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD.

prof. PhDr. Michal Valčo, PhD.

 

Členky a členovia – za študentskú časť AS EBF UK (v abecednom poradí):

Martin Benčík

Michal Mazur

Samuel Moric

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. - predseda

prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – člen 

Martin Benčík – člen