Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študenti - stáž (SMT)

Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo inej organizácii v krajine oprávnenej pre program Erasmus+. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom adaptovať sa na požiadavky trhu práce, získať odborné/praktické zručnosti a lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobúdaním pracovných skúseností a jazykových zručností.


Výberové kritériá pre uchádzačov v programe Erasmus+

Kritériá výberu

Študijné výsledky

Vážený študijný priemer v predchádzajúcom roku štúdia (študenti 1. ročníka na bakalárskom stupni vážený študijný priemer v prvom semestri. U doktorandov sa toto kritérium posudzuje individuálne a prihliada sa na odporúčanie školiteľa)

1,0-1,2

 

50b

1,21-1,4

40b

1,41-1,6

30b

1,61-1,80

20b

1,81-2,00

10b

2,01 a viac

0b

Motivačný list

(predstavenie motivácie študenta na štúdium v zahraničí, študijné zámery, resp. predpokladaný obsah stáže)

 

30b

Aktivity študenta na EBF UK a UK a v iných inštitúciách a organizáciách

 

(členstvo v grémiách EBF UK, UK alebo TD pri EBF UK, reprezentácia fakulty a univerzity, činnosť pre katedry alebo inštitúty, dobrovoľnícka práca v cirkvi, cirkevných, charitatívnych alebo občianskych organizáciách a pod.)

 

20b

Jazykové kompetencie pre štúdium v zvolenej krajine (v prípade ČR sa nevyžaduje)

 

B1

20

 

B2

30

 

C1

40

 

C2

50

Štruktúrovaný životopis

 

 

Bez bodovania

 

 

 

 

 

Uchádzač o študentskú mobilitu musí vo výberovom konaní získať minimálne 50% z celkového počtu bodov.

Kritériá boli schválené vedením EBF UK dňa 23. októbra 2013.

Podanie prihlášky a informácia o fakultnom výberovom konaní

Milí študenti,
cez projekt ERASMUS+ je možné absolvovať okrem mobility štúdium aj mobilitu stáž. Minimálna dĺžka Erasmus+ stáže sú 2 mesiace Celková mobilita v oboch formách nesmie presiahnuť spolu 12 mesiacov.

Príklad 1:    

Ak ste  absolvovali mobilitu v trvaní 5 mesiacov, máte nárok ísť na ďalšiu mobilitu štúdium v trvaní 5 mesiacov alebo na stáž v trvaní 7 mesiacov.

Príklad 2:

Ak ste  absolvovali mobilitu v trvaní 5 mesiacov, plánujete ísť na ďalšiu mobilitu štúdium v trvaní 5 mesiacov, môžete ešte absolvovať stáž v trvaní 2 mesiacov.


Prvý krok v prípade záujmu o Erasmus+ stáž je podanie prihlášky prílohami:

- prihláška na stáž – vyplníte, vytlačíte a podpísané podáte na študijnom oddelení

- 2-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
- 2-krát motivačný list v anglickom jazyku

- 1-krát výpis hodnotení zo všetkých absolvovaných rokov aktuálneho štúdia

 

Termín na podávanie prihlášok na stáž 2020/2021 je do 30. apríla 2020 do 12:00, schránka študijného oddelenia. V prípade pretrvávajúcich opatrení z dôvodu šíriacej sa pandémie elektronicky na adresu: mokosova@fevth.uniba.sk

Po tomto termíne sa prihlášky akceptovať už nebudú.

Pred podaním žiadosti na stáž si preštudujte pravidlá na stránke UK ERASMUS+ študenti STÁŽ.

Ďalšie dokumenty a doklady sa vybavujú až po úspešnom výberovom konaní.

Viac informácií a ďalší postup: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/