Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita študenta - štúdium / student mobility for study (SMS)


Mobilita študentov a pracovníkov, ako jeden z najefektívnejších nástrojov internacionalizácie, patrí k základným prioritám v dlhodobom pláne rozvoja UK. Z hľadiska kvantity má mobilita študentov v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie.

Viac informácií: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/

Výberové kritériá pre uchádzačov v programe Erasmus+

Kritériá výberu

Študijné výsledky

Vážený študijný priemer v predchádzajúcom roku štúdia (študenti 1. ročníka na bakalárskom stupni vážený študijný priemer v prvom semestri. U doktorandov sa toto kritérium posudzuje individuálne a prihliada sa na odporúčanie školiteľa)

1,0-1,2

 

50b

1,21-1,4

40b

1,41-1,6

30b

1,61-1,80

20b

1,81-2,00

10b

2,01 a viac

0b

Motivačný list

(predstavenie motivácie študenta na štúdium v zahraničí, študijné zámery, resp. predpokladaný obsah stáže)

 

30b

Aktivity študenta na EBF UK a UK a v iných inštitúciách a organizáciách

 

(členstvo v grémiách EBF UK, UK alebo TD pri EBF UK, reprezentácia fakulty a univerzity, činnosť pre katedry alebo inštitúty, dobrovoľnícka práca v cirkvi, cirkevných, charitatívnych alebo občianskych organizáciách a pod.)

 

20b

Jazykové kompetencie pre štúdium v zvolenej krajine (v prípade ČR sa nevyžaduje)

 

B1

20

 

B2

30

 

C1

40

 

C2

50

Štruktúrovaný životopis

 

 

Bez bodovania

 

 

 

 

 

Uchádzač o študentskú mobilitu musí vo výberovom konaní získať minimálne 50% z celkového počtu bodov.

Kritériá boli schválené vedením EBF UK dňa 23. októbra 2013.

Podanie prihlášky a informácia o fakultnom výberovom konaní

Vážení študenti,

v súvislosti so zverejnením Výzvy 2020 z Národnej agentúry na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobilitu – štúdium, si Vám dovoľujeme oznámiť, že Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ UK vyhlasuje Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2020/2021.

Študent so záujmom o zahraničné štúdium alebo stáž v rámci programu Erasmus + si podrobne preštuduje všetky pravidlá programu Erasmus + (Podrobnejšie informácie o programe ERASMUS + nájdete TU.) a informuje sa o schválených inter-inštitucionálnych dohodách, kritériách mobility a o termínoch konkurzov na fakulte. Študent sa tiež oboznámi s podmienkami inštitúcie, na ktorej hodlá uskutočniť štúdium.

Prihláška je zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla, ako do AiSu.

Výzva bude otvorená do 29. 02. 2020.
Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili. 

Stručný návod na prihlásenie sa na Erasmus+ štúdium.

Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania. Dekan určí komisiu, ktorá posúdi doručené dokumenty. Komisia po posúdení dokumentov a uskutočnenom výberovom konaní rozhodne o udelení súhlasu/nesúhlasu o študijnom pobyte alebo stáži v rámci programu Erasmus +, rešpektujúc pritom všeobecné zásady EBF UK pre štúdium v zahraničí. Študenti, ktorí boli po výberovom konaní odporučení mobilitu realizovať, budú o tejto skutočnosti informovaní v prihlasovacom softvéri a zároveň aj e-mailom najneskôr do 30. 5. 2019.