Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus partnerstvá s EBF UK

Belgicko
ČR
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Chorvátsko
Island
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Taliansko
Turecko
 

Všeobecné odporúčania pre úspešný Erasmus+ pobyt na zahraničnej univerzite:

Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský - internej alebo externej formy).

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje každý rok výzvu na prihlasovanie sa na študentskú mobilitu. Študent sa prihlasuje cez Prihlášku na mobilitu (používate univerzitné prihlasovacie meno a heslo - podobne ako AiS), prihlasovanie je možné len počas obdobia, kedy je otvorená výzva, zvyčajne od 15. decembra do 15. februára. Študenti sú po prihlásení na mobilitu Erasmus+ zaradení do výberového konania, ktoré prebieha na jednotlivých fakultách. V prípade dostatku financií je pre mobility v letnom semestri otvorená dodatočná výzva zvyčajne od 1. do 25. septembra.

Po akceptovaní prihlášky zahraničnou univerzitou si študent vytvorí v systéme Mobility Online tzv. Digital Learning Agreement for studies (DLA alebo OLA). Learning agreement je trojstranná dohoda o tom, ktoré predmety študent absolvuje na zahraničnej univerzite a ktoré mu budú uznané domácou fakultou. Právo na uznanie predmetov podľa LA je garantované Chartou Erasmus+.

 

Pred pobytom 

Počas pobytu

Po návrate 

FAQ